Untitled Document

หน้าหลัก > ศิลปินแห่งชาติ > ด้านวรรณศิลป์ > คำประกาศเกียรติคุณ
ชื่อศิลปิน: นาย เสกสรรค์ ประเสริฐกุล

สาขา: วรรณศิลป์
สาขาย่อย:
ปีที่ได้รับ: ๒๕๕๒
ขยาย พิมพ์
คำประกาศเกียรติคุณ
นายเสกสรรค์ ประเสริฐกุล
ศิลปิน สาขาวรรณศิลป์

นายเสกสรรค์ ประเสริฐกุล ปัจจุบันอายุ ๖๐ ปี เกิดเมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม
พุทธศักราช ๒๔๙๒ ที่อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา จบการศึกษาปริญญาตรีจาก
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโทและปริญญาเอก จากมหาวิทยาลัยคอร์แนลล์ สหรัฐอเมริกา เคยดำรงตำแหน่งคณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปัจจุบัน
เกษียณอายุราชการแล้ว
นายเสกสรรค์ ประเสริฐกุล เขียนหนังสือมาตั้งแต่ยังเป็นนักศึกษา มีผลงานที่สร้างสรรค์อย่างต่อเนื่องมากว่า ๓ ทศวรรษทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง ผลงานร้อยแก้วมีหลากหลายรูปแบบ ทั้งเรื่องสั้น นวนิยาย บันทึก ความเรียง บทความ บทปาฐกถา บทวิจารณ์วรรณกรรม
และงานแปล ผลงานเหล่านี้มีเนื้อหาความคิดที่แนบแน่นอยู่กับประสบการณ์ชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานเขียนในทศวรรษแรกและทศวรรษที่สองสะท้อนทัศนะและอารมณ์ในฐานะปัญญาชนที่เป็นผู้นำในเหตุการณ์ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ งานเขียนในช่วงทศวรรษที่สามเป็นวรรณกรรมเชิงปรัชญาบนพื้นฐานภูมิปัญญาตะวันออก นำไปสู่การตกผลึกทางความคิด มีความลุ่มลึก คมชัด ด้วยความโดดเด่นทางวรรณศิลป์
วรรณกรรมของนายเสกสรรค์ ประเสริฐกุล มีคุณค่าด้านสร้างสำนึกทางประวัติศาสตร์ ฉายภาพสังคม นำเสนอปรัชญาอันลุ่มลึกในการพัฒนาชีวิตและจิตวิญญาณ ประณีตงดงามทางวรรณศิลป์ และเป็นแบบอย่างการประพันธ์แก่นักเขียนรุ่นหลัง
นายเสกสรรค์ ประเสริฐกุล จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ พุทธศักราช ๒๕๕๒
คำประกาศเกียรติคุณ การศึกษา การทำงาน รางวัล & เกียรติคุณ

 

ผลงานทั้งหมด
ด้านวรรณศิลป์
หน้า จาก หน้า

ฤดูกาล
ฤดูกาล
ฟองเวลา
ฟองเวลา
ดอกไผ่
ดอกไผ่
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม