Untitled Document

หน้าหลัก > ศิลปินแห่งชาติ > ด้านวรรณศิลป์ > คำประกาศเกียรติคุณ
ชื่อศิลปิน: นาง ประคิณ ชุมสาย ณ อยุธยา

สาขา: วรรณศิลป์
สาขาย่อย: กวีนิพนธ์
ปีที่ได้รับ: ๒๕๓๖
ขยาย พิมพ์
คำประกาศเกียรติคุณ
นางประคิณ ชุมสาย ณ อยุธยา (อุชเชนี) เกิดเมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๔๖๒ ที่กรุงเทพมหานคร เป็นกวีที่มีความเข้าใจในสมบัติวรรณศิลป์ของไทยซึ่งเห็นความเสนาะเพริศแพร้วของเสียง ลำนำ จังหวะในกวีนิพนธ์ ด้วยการนำวรรณศิลป์ ตามขนบนิยมมาใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารสร้างสรรค์กวีนิพนธ์ที่มุ่งสร้างสรรค์ชีวิตที่ดีงาม มุ่งให้ความหวัง ให้พลัง ปลอบประโลม ให้ผู้อ่านมีกำลังใจต่อสู้ชีวิต มุ่งสร้างศรัทธาในพลังแห่งอุดมคติของมนุษย์ว่า จะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างโลกนี้ให้สงบงดงาม ผลการสร้างสรรค์กวีนิพนธ์ที่ปรากฏแสดงให้เห็นถึงความเป็นกวีผู้มีอัจฉริยภาพ ซึ่งใช้วรรณศิลป์เป็นเครื่องมือในการสร้างสรรค์สังคมด้วยการส่งสารที่ทรงพลัง สร้างแรงบันดาลใจแก่กวีรุ่นหลังต่อมา

นางประคิณ ชุมสาย ณ อยุธยา จึงได้รับการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ (กวีนิพนธ์) ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๓๖
คำประกาศเกียรติคุณ การศึกษา การทำงาน รางวัล & เกียรติคุณ
นามปากกา ไฟล์สัมภาษณ์

 

ผลงานทั้งหมด
ด้านวรรณศิลป์
หน้า จาก หน้า

ขอบฟ้าขลิบทอง
ขอบฟ้าขลิบทอง
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม