Untitled Document

หน้าหลัก > ศิลปินแห่งชาติ > ศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย) > คำประกาศเกียรติคุณ
ชื่อศิลปิน: นาย ประสิทธิ์ ปิ่นแก้ว

สาขา: ศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย)
สาขาย่อย: นาฏศิลป์-โขน
ปีที่ได้รับ: ๒๕๕๑
ขยาย พิมพ์
คำประกาศเกียรติคุณ
นายประสิทธิ์ ปิ่นแก้ว ปัจจุบันอายุ ๖๗ ปี เกิดเมื่อวันท่ ๑ภ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๘๔
เนื่องจากได้เห็นการแสดงโขนลิงในงานวัดเกิดความประทับใจและชอบมาก มีความต้องการเล่นโขนเป็นตัวลิง จึงไปศึกษาท่โรงเรียนนาฏศิลป์ โดยเลือกศึกษาประเภทโขนลิง จากความสนใจในการศึกษาและมีคงามสามารถในด้านการแสดง นายประสิทธิ์ ปิ่นแก้ว จึงได้รับการสืบทอดและร่วมแสดงโขนกับครูกรี วรศะริน จนสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชานาฏศิลป์ชั้นสูง ต่อมา
ได้รับราชการในตำแหน่งศิลปินจัตวา กองการสังคีต กรมศิลปากร และได้เลื่อนตำแหน่งมาตามลำดับ ตำแหน่งสุดท้ายคือ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป
นายประสิทธิ์ ปิ่นแก้ว เป็นศิลปินท่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการแสดงโขนลิงเป็นอย่างมาก จึงได้รับให้แสดงตั้งแต่ เขนลิง สิบแปดมงกุฎ สุครีพ พาลี หนุมาน แสดงเป็นหนุมานแทบทุกตอน อาทิ ตอนหนุมานอาสา ตอนหนุมานจับนางสุพรรณมัจฉา รวมทั้งได้แสดงละครและรำเบ็ดเตล็ด อาทิ รำกราวอาสาในละครเรื่องมโนห์รา รำซัดชาตรี รำสี่ภาค รำเหย่อย รำโคม แสดงละครเรื่อง อานุภาพแห่งความรัก อานุภาพพ่อขุนรามคำแหง เป็นต้น นอกจากงานด้านการแสดงแล้วยังได้สร้างสรรค์ผลงานมากมาย อาทิ ประดิษฐ์ท่ารำฉุยฉายพาลี รำกราวทหารนเรศวร รำเพลงปลุกใจ ประดิษฐ์ท่าเต้นโขนลิงประกอบการแสดงเรื่องรามเกียรติ์ของกรมศิลปากร ชุดโขนวานรพงศ์ ในงานพระราชพิธีพระเมรุพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ตลอดจนเป็นผู้กำกับการแสดงโขนชุดพิเภกสวามิภักดิ์ ณ โรงละครแห่งชาติ ครูผู้สอนโขนตัวลิง เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษาตามสถานศึกษาต่าง ๆ นายประสิทธิ์ ปิ่นแก้ว เป็นศิลปินผู้ผดุงรักษาไว้ด้วยความงามตามแบบแผนของศิลปะการแสดงโขนที่มีบทบาทการแสดงโขนลิงทุกตัวในเรื่องรามเกียรติ์ โดยเฉพาะบทของหนุมานซึ่งไม่เผยใบหน้า ปัจจุบันเป็นผู้เชี่ยวชาญการสอนนาฏศิลป์ไทย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลป กรมศิลปากร
นายประสิทธิ์ ปิ่นแก้ว จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์-โขน) พุทธศักราช ๒๕๕๑
รางวัล & เกียรติคุณ

 

ผลงานทั้งหมด
นาฏศิลป์ไทย
หน้า จาก หน้า

ไม่มีข้อมูล ในส่วนนี้
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม