Untitled Document

หน้าหลัก > ศิลปินแห่งชาติ > ศิลปะการแสดง (ดนตรีสากล) > คำประกาศเกียรติคุณ
ชื่อศิลปิน: หม่อมราชวงศ์ ถนัดศรี สวัสดิวัตน์

สาขา: ศิลปะการแสดง (ดนตรีสากล)
สาขาย่อย: ดนตรีไทยสากล-ขับร้อง
ปีที่ได้รับ: ๒๕๕๑
ขยาย พิมพ์
คำประกาศเกียรติคุณ
หม่อมราชวงศ์ถนัดศรี สวัสดิวัตน์ ปัจจุบันอายุ ๘๒ ปี เกิดวันท่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๔๗๐ ที่วังเพชรบูรณ์ สำเร็จการศึกษาระดับเตรียมปริญญา จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวารสารศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขานิเทศศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
หม่อมราชวงศ์ถนัดศรี สวัสดิวัตน์ เป็นผู้ท่มีความสามารถเฉพาะตัวที่สูงยิ่งทั้งด้านการขับร้องเพลง ศิลปะการแสดง การพูด และการเขียนบทความ โดยเฉพาะการขับร้องเพลงไทยสากล มีเทคนิคการ้องเพลงท่เป็นแบบเฉพาะของตนเอง การเอื้อน การออกเสียงเต็มไปด้วยมนต์ขลังทั้งนุ่มนวล อ่อนหวาน มีผลงานเพลงท่ขับร้องอัดแผ่นเสียง รวมกว่า ๒๐๐ เพลง เพลงบางเพลงมีความไพเราะได้รับความนิยมไม่เสื่อมคลาย อาทิ เพลงสีชัง ทะเลระทม วานลมจูบ ทำไมหนอ ตราบสิ้นลม วนาสวาท ฯลฯ นอกจากนี้ยังเป็นผู้ท่มีส่วนสำคัญในการยกระดับสถานภาพของนักร้อง นักดนตรี นักแต่งเพลงให้มีเกียรติ มีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับของสังคม รวมทั้งยังเป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์งานด้านอื่น ๆ เช่น การทำศูนย์อาหารเชลล์ชวนชิม จัดรายการครอบจักรวาล จัดรายการวิทยุโทรทัศน์ เขียนบทความ เป็นพิธีกร เป็นท่ปรึกษาให้กับหน่วยงาน องค์กร บริษัท สถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนอยู่เป็นประจำ จากผลงานดังกล่าวทำให้ได้รับรางวัลแผ่นเสียงทองคำพระราชทาน จากเพลงสีชัง รางวัลเสาโทรทัศน์ทองคำ ในฐานะจัดรายการดีเด่น รางวัลเมขลาในฐานะผู้มีผลงานดีเด่นด้ายวิทยุและโทรทัศน์ เป็นต้น ปัจจุบันหม่อมราชวงศ์ถนัดศรี สวัสดิวัตน์ เป็นผู้มีความเมตตาเอื้ออารีต่ออนุชนรุ่นหลัง เป็นศิลปินต้นแบบถ่รยทอดความรู้ด้านการขับร้องเพลงไทยสากลท่ถูกต้อง ชัดเจนให้กับนักร้องรุ่นใหม่ ๆ และเป็นผู้อนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติให้ปรากฏยั่งนืนสืบไป
หม่อมราชวงศ์ถนัดศรี สวัสติวัตน์ จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทยสากล-ขับร้อง) พุทธศักราช ๒๕๕๑
คำประกาศเกียรติคุณ การศึกษา การทำงาน รางวัล & เกียรติคุณ

 

ผลงานทั้งหมด
ดนตรีสากล
หน้า จาก หน้า

เพลงหวงรัก
เพลงหวงรัก
เพลงสีชัง
เพลงสีชัง
กุหลาบในมือเธอ
กุหลาบในมือเธอ
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม