Untitled Document

หน้าหลัก > ศิลปินแห่งชาติ > ศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย) > คำประกาศเกียรติคุณ
ชื่อศิลปิน: นาย นครินทร์ ชาทอง

สาขา: ศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย)
สาขาย่อย: การแสดงพื้นบ้าน(หนังตะลุง)
ปีที่ได้รับ: ๒๕๕๐
ขยาย พิมพ์
คำประกาศเกียรติคุณ
นายนครินทร์ ชาทอง ปัจจุบันอายุ ๖๒ ปี เกิดเมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน พุทธศักราช ๒๔๘๘ เป็นบุตรของนายแนม นางเคลื่อน ชาทอง สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีครุศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ปริญญาโทศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสงขลา ได้เข้ารับราชการในตำแหน่งครูตรี ณ โรงเรียนบ้านไร่ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา และลาออกจากราชการในตำแหน่งอาจารย์ ๒ ระดับ ๗ ณ โรงเรียนวัดเลียบ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
นายนครินทร์ ชาทอง สนใจการเชิดหนังตะลุงมาตั้งแต่วัยเยาว์ ฝึกฝนการเชิดหนังตะลุงกับนายหนังพื้นบ้านหลายคน จนมีความชำนาญสามารถแสดงหนังตะลุงได้เมื่ออายุ ๑๖ ปี มีผลงานการแสดงหนังตะลุงแบบโบราณที่มีการสอดแทรกข้อคิดต่าง ๆ ไว้ในเนื้อหาที่มีเอกลักษณ์ของตนเอง และมีการดัดแปลงพัฒนาแก้ไขให้เข้ากับยุคสมัยและเหตุการณ์เฉพาะหน้า โดยใช้กลวิธีในการนำเสนอเพื่อให้เกิดความบันเทิง สาระแง่คิด คติ ปรัชญา และบทตลก ความสามารถพิเศษของนายนครินทร์ ชาทอง อยู่ที่การให้เสียงรูปหนังตะลุงทั้งเสียงภาษากลางและภาษาถิ่นไม่ต่ำกว่า ๒๐ เสียง และสามารถเชิดรูปหนังตะลุงได้ทุกลีลา ตลอดถึงการใส่จริตกิริยาต่าง ๆ ได้เป็นธรรมชาติสมจริงให้อารมณ์ จนเป็นที่ยอมรับของนายหนังตะลุงทั่วภาคใต้ นอกจากนี้ ยังฟื้นฟูการแสดงหนังตะลุงคน เขียนบทและสร้างรูปหนังตะลุงสำหรับให้เด็กแสดง ใช้สื่อพื้นบ้านแสดงหนังตะลุงประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานของรัฐในเรื่องต่าง ๆ เช่น การต่อต้านยาเสพติด การวางแผนครอบครัว เผยแพร่ศิลปะการแสดงหนังตะลุงในประเทศฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา และมาเลเซีย ได้รับรางวัลและเกียรติคุณมากมาย อาทิ รางวัลขันพานรองในการแข่งขันหนังตะลุง ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม พุทธศักราช ๒๕๓๙ จากคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นครูภูมิปัญญาไทย จากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตลอดชีวิตการเป็นศิลปิน นายนครินทร์ ชาทอง ได้ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ มุ่งมั่นสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานการแสดงหนังตะลุงของตนจนเป็นเลิศและเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนทั่วทุกจังหวัดภาคใต้ ได้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ศิษย์ในชุมชน ตลอดจนจัดกิจกรรม โครงการต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่สังคมตลอดมา
นายนครินทร์ ชาทอง จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขา
ศิลปะการแสดง (การแสดงพื้นบ้าน- หนังตะลุง) พุทธศักราช ๒๕๕๐
คำประกาศเกียรติคุณ การทำงาน รางวัล & เกียรติคุณ

 

ผลงานทั้งหมด
นาฏศิลป์ไทย
หน้า จาก หน้า

ไม่มีข้อมูล ในส่วนนี้
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม