Untitled Document

หน้าหลัก > ศิลปินแห่งชาติ > ศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย) > คำประกาศเกียรติคุณ
ชื่อศิลปิน: นาย สุชาติ ทรัพย์สิน

สาขา: ศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย)
สาขาย่อย: การแสดงพื้นบ้าน
ปีที่ได้รับ: ๒๕๔๙
ขยาย พิมพ์
คำประกาศเกียรติคุณ
นายสุชาติ ทรัพย์สิน ปัจจุบันอายุ ๖๙ ปี เกิดเมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๔๘๑ ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จากโรงเรียนวัดสระแก้ว จังหวัดนครศรีธรรมราช

นายสุชาติ ทรัพย์สิน เป็นผู้มีความสนใจการแสดงหนังตะลุงมาตั้งแต่วัยเยาว์ ได้ศึกษาการวาดรูป การแกะรูปหนังตะลุงจนชำนาญ เป็นผู้มีอุดมการณ์ในการอนุรักษ์การแสดงหนังตะลุงในรูปแบบโบราณ โดยเฉพาะได้นำเครื่องดนตรีเครื่องห้าเพื่อใช้ประกอบการแสดงหนังตะลุง และได้ประพันธ์เรื่อง บทกลอน รวมทั้งการแกะหนังตะลุงให้เหมาะกับตัวละครในเนื้อเรื่องด้วยตนเองมาตลอดทีมีการแสดง ได้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุตรชายและลูกศิษย์ให้สามารถแสดง
และแกะหนังตะลุงได้กันทุกคนมาอย่างยาวนาน ที่สำคัญได้อุทิศเวลาและทรัพย์สินของตนเอง
สร้างพิพิธภัณฑ์หนังตะลุงขึ้น อันเป็นศิลปวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติ ให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้พัฒนาการเกี่ยวกับการแสดงหนังตะลุง และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศ นอกจากนี้ยังได้เผยแพร่การแสดงไปสู่ระดับสากลให้ได้รับรู้และเข้าใจด้วยการไปแสดงในประเทศเยอรมนี ฮอลแลนด์ และญี่ปุ่น ผลจากการอุทิศตนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อประโยชน์ต่อสังคมเป็นระยะเวลายาวนาน จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมแห่งชาติ ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดภาพหนังตะลุงเพื่อการแสดง และได้รับการยกย่องเป็นศิลปินดีเด่นของภาคใต้ จากคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์มาหวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ด้วยความสามารถและการอุทิศตนเพื่อศิลปวัฒนธรรมของชาติจนเป็นที่ยอมรับและรู้จักกันอย่างกว้างขวาง

นายสุชาติ ทรัพย์สิน จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขา
ศิลปะการแสดง (การแสดงพื้นบ้าน) พุทธศักราช ๒๕๔๙
คำประกาศเกียรติคุณ การศึกษา การทำงาน รางวัล & เกียรติคุณ

 

ผลงานทั้งหมด
นาฏศิลป์ไทย
หน้า จาก หน้า

หัตถกรรมช่างแกะหนังตะลุง  รูปหนังใหญ่
หัตถกรรมช่างแกะหนังตะลุง รูปหนังใหญ่
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม