Untitled Document

หน้าหลัก > ศิลปินแห่งชาติ > ศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย) > การศึกษา
ชื่อศิลปิน: นาย สุชาติ ทรัพย์สิน

สาขา: ศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย)
สาขาย่อย: การแสดงพื้นบ้าน
ปีที่ได้รับ: ๒๕๔๙
ขยาย พิมพ์
การศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
๒๔๙๔ สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนวัดสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
คำประกาศเกียรติคุณ การศึกษา การทำงาน รางวัล & เกียรติคุณ

 

ผลงานทั้งหมด
นาฏศิลป์ไทย
หน้า จาก หน้า

ประพันธ์เรื่องบทหนังตะลุง
ประพันธ์เรื่องบทหนังตะลุง
ไปแสดงหนังตะลุง ณ ประเทศญี่ปุ่น
ไปแสดงหนังตะลุง ณ ประเทศญี่ปุ่น
การแสดงหนังตะลุง
การแสดงหนังตะลุง
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม