Untitled Document

หน้าหลัก > ศิลปินแห่งชาติ > ทัศนศิลป์ (ประยุกต์ศิลป์) > การทำงาน
ชื่อศิลปิน: ศาสตราจารย์กิตติคุณ เดชา บุญค้ำ

สาขา: ทัศนศิลป์ (ประยุกต์ศิลป์)
สาขาย่อย: ภูมิสถาปัตยกรรม
ปีที่ได้รับ: ๒๕๔๙
ขยาย พิมพ์
การทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
๒๕๐๗ สถาปนิกโท กรมโยธาเทศบาล
๒๕๑๑ ภูมิสถาปนิกฝึกหัด บริษัท Zion and Breen Associates, Landscape Architecture New York, USA
๒๕๑๓ บริษัท Coffey, Levine and Blum Berg Architect, New York, USA
๒๕๑๔ วิทยากรโท กระทรวงมหาดไทย
๒๕๑๗ อาจารย์โท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๒๕๒๐ หัวหน้าภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๒๕๒๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๒๕๒๗ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๒๕๓๒ รองศาสตราจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๒๕๓๙ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๒๕๔๒ ศาสตราจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๒๕๔๔ ศาสตราจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๒๕๔๙ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ระดับ ๑๐ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คำประกาศเกียรติคุณ การศึกษา การทำงาน รางวัล & เกียรติคุณ

 

ผลงานทั้งหมด
ประยุกต์ศิลป์
หน้า จาก หน้า

สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
ผังหลักอุทยานเบญจสิริ
ผังหลักอุทยานเบญจสิริ
โครงการสวนหลวง ร.๙
โครงการสวนหลวง ร.๙
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม