Untitled Document

หน้าหลัก > ศิลปินแห่งชาติ > ทัศนศิลป์ (ประยุกต์ศิลป์) > การศึกษา
ชื่อศิลปิน: ศาสตราจารย์กิตติคุณ เดชา บุญค้ำ

สาขา: ทัศนศิลป์ (ประยุกต์ศิลป์)
สาขาย่อย: ภูมิสถาปัตยกรรม
ปีที่ได้รับ: ๒๕๔๙
ขยาย พิมพ์
การศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
๒๔๙๑ มัธยมต้น โรงเรียนไพศาลศิลป์
๒๔๙๑ ประถมศึกษา โรงเรียนสตรีทัดสิงหเสนีย์
๒๔๙๘ มัธยมปลาย โรงเรียนเชียงรายสามัคคีวิทยาคม
๒๕๐๐ เตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนสวนกุหลาบ
๒๕๐๖ สถ.บ.เกียรตินิยม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๒๕๑๓ MLA. Harvard University, Cambridge, Massachusetts, USA Master of Landscape Architecture Z(MLA.)
คำประกาศเกียรติคุณ การศึกษา การทำงาน รางวัล & เกียรติคุณ

 

ผลงานทั้งหมด
ประยุกต์ศิลป์
หน้า จาก หน้า

สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
ผังหลักอุทยานเบญจสิริ
ผังหลักอุทยานเบญจสิริ
โครงการสวนหลวง ร.๙
โครงการสวนหลวง ร.๙
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม