Untitled Document

หน้าหลัก > ศิลปินแห่งชาติ > คำประกาศเกียรติคุณ
ชื่อศิลปิน: ศาสตราจารย์เกียรติคุณ มณี พยอมยงค์

สาขา: วรรณศิลป์
สาขาย่อย:
ปีที่ได้รับ: ๒๕๔๙
ขยาย พิมพ์
คำประกาศเกียรติคุณ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณมณี พยอมยงค์ ปัจจุบันอายุ ๗๗ ปี เกิดเมื่อวันที่ ๒ มีนาคม พุทธศักราช ๒๔๗๓ ที่จังหวัดเชียงใหม่ เป็นกวีและนักปราชญ์แห่งล้านนา ผู้เชี่ยวชาญล้านนา
คดีศึกษาในด้านภาษา วรรณกรรม ศาสนา ประเพณีและพิธีกรรม

ศาสตราจารย์เกียรติคุณมณี พยอมยงค์ เป็นผู้มีความสนใจและศึกษางานด้านวัฒนธรรม
ล้านนาโดยตลอด และมีความสามารถแต่งวรรณกรรมคร่าวเป็นพิเศษโดยใช้ฉันทลักษณ์ประเภท
โคลงชนิดต่างๆ ทั้งของล้านนาและไทยภาคกลางในการประพันธ์วรรณกรรมล้านนาร่วมสมัย ทั้ง
วรรณกรรมพุทธศาสนา วรรณกรรมประวัติศาสตร์ วรรณกรรมพิธีกรรม ที่เป็นลายลักษณ์และมุขปาฐะ ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะที่ผู้ประพันธ์สร้างสรรค์ขึ้น ทำให้มีคุณค่าทั้งต่อสังคมล้านนาและสังคมไทย ทั้งยังสร้างสรรค์ผลงานทางด้านวิชาการที่มีมาตฐานเป็นจำนวนมาก เป็นผู้มีความสามารถสูง
ในการประกอบพิธีกรรมตามแบบล้านนา เป็นผู้ปฏิบัติงานด้านวัฒนธรรมล้านนาที่มีบทบาทในการ
ชี้แนะสังคมเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมมาอย่างสม่ำเสมอ ได้ อุทิศตนในการถ่ายทอดความรู้แก่นักศึกษาและบุคคลในสถาบันต่างๆ ทั่วประเทศมาเป็นเวลานานกว่า ๕๐ ปี นับว่าเป็นผู้สร้างสรรค์ อนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสาน และเผยแพร่ผลงานทางด้านวัฒนธรรมอันหลากหลายที่มีประโยชน์
อันเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม

ศาสตราจารย์เกียรติคุณมณี พยอมยงค์ จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ พุทธศักราช ๒๕๔๙
คำประกาศเกียรติคุณ การศึกษา การทำงาน รางวัล & เกียรติคุณ

 

ผลงานทั้งหมด
ด้านวรรณศิลป์
หน้า จาก หน้า

คร่าวร่ำ ๗๐๐ ปีเมืองเชียงใหม่
คร่าวร่ำ ๗๐๐ ปีเมืองเชียงใหม่
ประเพณีสิบสองเดือนล้านนาไทย
ประเพณีสิบสองเดือนล้านนาไทย
พจนานุกรมลานนาไทย
พจนานุกรมลานนาไทย
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม