Untitled Document

หน้าหลัก > ศิลปินแห่งชาติ > ศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย) > คำประกาศเกียรติคุณ
ชื่อศิลปิน: ร้อยตำรวจตรี กาหลง พึ่งทองคำ

สาขา: ศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย)
สาขาย่อย:
ปีที่ได้รับ: ๒๕๔๙
ขยาย พิมพ์
คำประกาศเกียรติคุณ
ร้อยตำรวจตรีกาหลง พึ่งทองคำ ปัจจุบัน ๗๘ ปี เกิดเมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๔๗๒ ที่จังหวัดนนทบุรี สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จากโรงเรียนวัดสังวรณ์พิมลไพบูรณ์ ส่วนการศึกษาดนตรีไทย ได้ศึกษาดนตรีไทยทุกเครื่องมือจากครูวันสุขทับ ซึ่งเป็นคุณตา ครูหยด ศรีอยู่ ครูสังเวียน เกิดผล ครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะ ครูเฉลิม บัวทั่ง ฯลฯ หลังจากการศึกษาจนมีความชำนาญทั้งฆ้องวงใหญ่ ระนาดเอก ระนาดทุ้ม และปี่ได้เข้ารับราชการเป็นครูดนตรีไทย แผนกดุริยางค์ กรมตำรวจ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๐ จนเกษียณอายุราชการใน พ.ศ. ๒๕๓๓

ร้อยตำรวจตรีกาหลง พึ่งทองคำ เป็นผู้มีความสามารถดียิ่งในการบรรเลงเครื่องดนตรีไทยทุกประเภท และด้วยความสามารถอันหลากหลายนี้เอง จึงทำให้สามารถสร้างผลงานได้มากมาย อาทิ การประพันธ์เพลงโหมโรงพิทักษ์สันติราษฎ์ เพลงรักกันไว้เกิด เถา เพลงพุทธานุสรณ์ ทางเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ เพลงนกขมิ้นสองชั้น ชั้นเดียว ครึ่งชั้น เพลงยี่กินหกบาท เถา เป็นต้น ทางด้านการเผยแพร่ดนตรีไทยได้เดินทางไทยได้เดินทางไปเผยแพร่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งได้รับเชิญให้ไปเป็นวิทยากรทั้งสำนักดนตรีของตนเองและสถาบันการศึกษาอื่น ๆ อย่างมิรู้จักเหน็ดเหนื่อย อีกทั้งยังมีความเคร่งครัด ความรับผิดชอบ และความตั้งใจในการทำพิธีไหว้ครู ทุกครั้งที่มีพิธีไหว้ครูท่านจะต้องถือศึลก่อนอย่างน้อย ๓ วัน จึงทำให้มีความศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่เคารพแก่ผู้มาร่วมในงานพิธีไหว้ครูมาโดยตลอดปัจจุบันร้อยตำรวจตรีกาหลง พึ่งทองคำ เป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านดนตรีไทย ที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ร้อยตำรวจตรีกาหลง พึ่งทองคำ จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย) พุทธศักราช ๒๕๔๙
คำประกาศเกียรติคุณ การศึกษา การทำงาน รางวัล & เกียรติคุณ

 

ผลงานทั้งหมด
ดนตรีไทย
หน้า จาก หน้า

ผลงานประพันธ์และเผยแพร่ด้านดนตรีประยุกต์
ผลงานประพันธ์และเผยแพร่ด้านดนตรีประยุกต์
วันวิสาขบูชา
วันวิสาขบูชา
เพลงปี่ท่านพระ
เพลงปี่ท่านพระ
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม