Untitled Document

หน้าหลัก > ศิลปินแห่งชาติ > ศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย) > คำประกาศเกียรติคุณ
ชื่อศิลปิน: นาย ศุภชัย จันทร์สุวรรณ์

สาขา: ศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย)
สาขาย่อย:
ปีที่ได้รับ: ๒๕๔๘
ขยาย พิมพ์
คำประกาศเกียรติคุณ
นายศุภชัย จันทร์สุวรรณ์ ปัจจุบันอายุ ๕๐ ปี เกิดเมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๔๙๘ ที่บางซื่อ กรุงเทพมหานคร สำเร็จการศึกษาปริญญาเอก ศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขานาฏยศิลป์ไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายศุภชัย จันทร์สุวรรณ์ สร้างสรรค์ผลงานด้านนาฏศิลป์มาตั้งแต่อายุเพียง ๘ ขวบ โดยได้รับแรงบันดาลใจจากสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนระดับประถมศึกษาที่มีการสอนนาฏศิลป์นอกเวลาอย่างจริงจัง และนำไปแสดงปีละหลายครั้ง ประกอบกับได้ดูศิลปินที่มีชื่อเสียงแสดงโขนละครอยู่เสมอ นายศุภชัย จันทร์สุวรรณ์ ได้ศึกษานาฏศิลป์จากสถานศึกษาหลายแห่งจนมีความเชี่ยวชาญ สามารถสร้างเอกลักษณ์การฟ้อนรำที่โดดเด่นเป็นแบบฉบับของตนเอง ได้แก่ การรำโขนพระ รำด้วยท่วงท่างามสง่า การรำละครนอก รำไปพร้อมกับใช้อารมณ์ตามท้องเรื่อง การรำละครในด้วยความนิ่มนวล เป็นผู้ที่มีผลงานการแสดงโขนละครมาอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศและต่างประเทศมากมาย โดยรับบทแสดงเป็นตัวพระ ตัวนาง (ละครนอก) พระเอก นางเอก เช่น พระราม พระอภัยมณี พระสังข์ กระหมังกุหนิง พลายชุมพล คาวี เป็นต้น นอกจากนั้น ยังออกแสดงนาฏศิลป์ประเภทระบำชุดอีกเป็นจำนวนมาก การได้ออกแสดงบนเวทีให้ประชาชนชมในบทบาทตัวละครหลากหลาย ทำให้ได้เรียนรู้วิธีการรำตามแบบแผนนาฏศิลป์ไทยทุกประเภท จึงเปรียบเสมือนคลังแห่งความรู้ที่พร้อมจะถ่ายทอดไปสู่อนุชนรุ่นหลังได้ทุกเรื่องในวรรณคดี ได้รับรางวัลเพชรสยาม จากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จากการแสดงนาฏศิลป์จนเป็นที่ยอมรับของประชาชน ปัจจุบันดำรงตำแหน่งอาจารย์ ๓ ระดับ ๘ สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรมศิลปากร ทำหน้าที่ครูสอนโขนพระ
นายศุภชัย จันทร์สุวรรณ์ จึงได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง(นาฏศิลป์) พุทธศักราช ๒๕๔๘
คำประกาศเกียรติคุณ การศึกษา การทำงาน รางวัล & เกียรติคุณ

 

ผลงานทั้งหมด
นาฏศิลป์ไทย
หน้า จาก หน้า

การแสดงโขนตอนปล่อยม้าอุปการ
การแสดงโขนตอนปล่อยม้าอุปการ
การแสดงเรื่องพระอภัยมณี แสดงเป้นสุดสาคร
การแสดงเรื่องพระอภัยมณี แสดงเป้นสุดสาคร
การแสดงเรื่องรามเกียรติ์ แสดงเป้นพระราม
การแสดงเรื่องรามเกียรติ์ แสดงเป้นพระราม
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม