Untitled Document

หน้าหลัก > ศิลปินแห่งชาติ > ศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย) > การทำงาน
ชื่อศิลปิน: นาย ศุภชัย จันทร์สุวรรณ์

สาขา: ศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย)
สาขาย่อย:
ปีที่ได้รับ: ๒๕๔๘
ขยาย พิมพ์
การทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
๒๕๒๐ ตำแหน่ง ครู ๒ วิทยาลัยนาฏศิลป์ กรมศิลปากร
๒๕๔๘ ตำแหน่ง อาจารย์ ๓ ระดับ ๘ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรมศิลปากร
คำประกาศเกียรติคุณ การศึกษา การทำงาน รางวัล & เกียรติคุณ

 

ผลงานทั้งหมด
นาฏศิลป์ไทย
หน้า จาก หน้า

การแสดงโขนตอนปล่อยม้าอุปการ
การแสดงโขนตอนปล่อยม้าอุปการ
การแสดงเรื่องพระอภัยมณี แสดงเป้นสุดสาคร
การแสดงเรื่องพระอภัยมณี แสดงเป้นสุดสาคร
การแสดงเรื่องรามเกียรติ์ แสดงเป้นพระราม
การแสดงเรื่องรามเกียรติ์ แสดงเป้นพระราม
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม