Untitled Document

หน้าหลัก > ศิลปินแห่งชาติ > ศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย) > การศึกษา
ชื่อศิลปิน: นาย ศุภชัย จันทร์สุวรรณ์

สาขา: ศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย)
สาขาย่อย:
ปีที่ได้รับ: ๒๕๔๘
ขยาย พิมพ์
การศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
๒๕๑๐ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จากโรงเรียนดรุณวาท อำเภอบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
๒๕๑๙ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิชาเอกนาฏศิลป์ไทย (โขนพระ) จากวิทยาลัยนาฏศิลป์ กรมศิลปากร กรุงเทพมหานคร
๒๕๒๖ ระดับปริญญาตรี วิชาเอกนาฏศิลป์ไทย (โขนพระ) วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
๒๕๓๘ ระดับปริญญาเอก ศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขานาฏศิลป์ไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คำประกาศเกียรติคุณ การศึกษา การทำงาน รางวัล & เกียรติคุณ

 

ผลงานทั้งหมด
นาฏศิลป์ไทย
หน้า จาก หน้า

การแสดงโขนตอนปล่อยม้าอุปการ
การแสดงโขนตอนปล่อยม้าอุปการ
การแสดงเรื่องพระอภัยมณี แสดงเป้นสุดสาคร
การแสดงเรื่องพระอภัยมณี แสดงเป้นสุดสาคร
การแสดงเรื่องรามเกียรติ์ แสดงเป้นพระราม
การแสดงเรื่องรามเกียรติ์ แสดงเป้นพระราม
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม