Untitled Document

หน้าหลัก > ศิลปินแห่งชาติ > ด้านวรรณศิลป์ > คำประกาศเกียรติคุณ
ชื่อศิลปิน: นาง กัณหา เคียงศิริ

สาขา: วรรณศิลป์
สาขาย่อย: นวนิยาย
ปีที่ได้รับ: ๒๕๒๙
ขยาย พิมพ์
คำประกาศเกียรติคุณ
นางกัณหา เคียงศิริ นามปากกา ก.สุรางคนางค์ เกิดเมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๔๕๔ เป็นนักประพันธ์สตรีที่มีผู้อ่านนิยมในผลงานด้านนวนิยายมากที่สุด ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๗๕ เป็นต้นมา นวนิยายในนาม ก.สุรางคนางค์ ที่ยังนิยมอยู่ แม้ในปัจจุบันมีหลายเรื่อง เช่น บ้านทรายทอง พจมาน สว่างวงศ์ ดอกฟ้าและโดมจองหอง เขมรินทร์-อินทิรา และหญิงคนชั่ว งานนวนิยายของท่านได้สะท้อนถึงความคิดและทัศนคติของผู้คนในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อระหว่างค่านิยมเดิมกับค่านิยมใหม่ของสังคมที่กำลังพัฒนาไปตามความเปลี่ยนแปลงแห่งยุคสมัย ผลงานของท่านจึงมีคุณค่าในฐานะเป็นวรรณกรรมที่ให้ภาพสะท้อนสังคมช่วงนั้น ๆ อันสำคัญยิ่ง ทั้งยังเป็นแบบฉบับนักประพันธ์สตรีของไทยที่ส่งอิทธิพลสืบมาถึงปัจจุบันด้วย

นอกจากคุณค่าเชิงวรรณศิลป์แล้ว งานประพันธ์ของ ก.สุรางคนางค์ ยังได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามที่จะดำรงไว้ซึ่งคุณธรรมในครอบครัวอันเป็นหน่วยย่อยที่สำคัญที่สุดของสังคมไทย และเป็นปัญหาร่วมสมัยของสังคมที่ต้องพัฒนา ดังจะเห็นได้ว่านวนิยายของ ก.สุรางคนางค์ ยังครองใจผู้อ่านอยู่แม้จนทุกวันนี้

นางกัณหา เคียงศิริ หรือ ก.สุรางคนางค์ จึงได้รับการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๒๙
คำประกาศเกียรติคุณ การศึกษา การทำงาน รางวัล & เกียรติคุณ
นามปากกา

 

ผลงานทั้งหมด
ด้านวรรณศิลป์
หน้า จาก หน้า

กุหลาบแดง
กุหลาบแดง
เขมรินทร์-อินทิรา
เขมรินทร์-อินทิรา
ค่าของชีวิตสาว
ค่าของชีวิตสาว
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม