Untitled Document

หน้าหลัก > ศิลปินแห่งชาติ > ศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย) > รางวัล & เกียรติคุณ
ชื่อศิลปิน: นาง เกลียว เสร็จกิจ

สาขา: ศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย)
สาขาย่อย: เพลงพื้นบ้าน-อีแซว
ปีที่ได้รับ: ๒๕๓๙
ขยาย พิมพ์
รางวัล & เกียรติคุณ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๕๓๓ ได้รับการคัดเลือกเป็นสื่อพื้นบ้านดีเด่น ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคกลางและสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพย์ติด
๒๕๓๔ รับพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติ ศิลปินเพลงลูกทุ่งดีเด่น สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
๒๕๓๖ โล่เกียรติคุณ
๒๕๓๙ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย)
คำประกาศเกียรติคุณ การทำงาน รางวัล & เกียรติคุณ
ไฟล์สัมภาษณ์

 

ผลงานทั้งหมด
นาฏศิลป์ไทย
หน้า จาก หน้า

การแสดงของศวท.(เกลียว เสร็จกิจ)
การแสดงของศวท.(เกลียว เสร็จกิจ)
เพลงอีแซว
เพลงอีแซว
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม