Untitled Document

หน้าหลัก > ศิลปินแห่งชาติ > ศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย) > คำประกาศเกียรติคุณ
ชื่อศิลปิน: นาง เกลียว เสร็จกิจ

สาขา: ศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย)
สาขาย่อย: เพลงพื้นบ้าน-อีแซว
ปีที่ได้รับ: ๒๕๓๙
ขยาย พิมพ์
คำประกาศเกียรติคุณ
นางเกลียว เสร็จกิจ เกิดเมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๐ ที่จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นศิลปินพื้นบ้านที่มีชื่อเสียง ในนาม ขวัญจิตร ศรีประจันต์ เริ่มฝึกร้องเพลงพื้นบ้านกับครูไสว วงษ์งาม และครูบัวผัน จันทร์ศรี ตั้งแต่อายุได้ ๑๕ ปี เป็นผู้สนใจในเพลงพื้นบ้าน ประกอบกับมีพรสวรรค์ในด้านนี้ ทำให้สามารถร้องเพลงพื้นบ้านได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะเพลงอีแซว เป็นแม่เพลงที่มีไหวพริบปฏิภาณ สำนวนกลอนคมคายเป็นที่จับใจของผู้ชม สามารถนำเหตุการณ์มาเขียนเป็นเพลงอีแซว เพื่อสอดแทรกเนื้อหาด้านคุณธรรม จริยธรรมแก่ประชาชนได้อย่างมีศิลปะ ทำให้มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั่วประเทศจนกลายเป็นสัญลักษณ์แม่เพลงพื้นบ้านแห่งจังหวัดสุพรรณบุรี นอกจากนั้น นางเกลียว เสร็จกิจ ยังเป็นวิทยากรพิเศษ ให้ความร่วมมือแก่สถาบันศึกษาต่างๆ ในจังหวัดสุพรรณบุรี อนุรักษณ์ส่งเสริมศิลปะเพลงพื้นบ้านมาโดยตลอด เป็นผู้มีความประพฤติดี ซื่อสัตย์สุจริต เปี่ยมไปด้วยคุณธรรมทั้งในครอบครัวและสังคม มีความกตัญญูเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เป็นที่ปรากฏต่อสาธารณชน เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม

นางเกลียว เสร็จกิจ จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (เพลงพื้นบ้าน-อีแซว) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๓๙
คำประกาศเกียรติคุณ การทำงาน รางวัล & เกียรติคุณ
ไฟล์สัมภาษณ์

 

ผลงานทั้งหมด
นาฏศิลป์ไทย
หน้า จาก หน้า

การแสดงของศวท.(เกลียว เสร็จกิจ)
การแสดงของศวท.(เกลียว เสร็จกิจ)
เพลงอีแซว
เพลงอีแซว
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม