Untitled Document

หน้าหลัก > ศิลปินแห่งชาติ > ศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย) > ไฟล์สัมภาษณ์
ชื่อศิลปิน: นาง เกลียว เสร็จกิจ

สาขา: ศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย)
สาขาย่อย: เพลงพื้นบ้าน-อีแซว
ปีที่ได้รับ: ๒๕๓๙
ขยาย พิมพ์
ไฟล์สัมภาษณ์
ไฟล์สัมภาษณ์ทั้งหมด

เกลียว เสร็จกิจ

คำประกาศเกียรติคุณ การทำงาน รางวัล & เกียรติคุณ
ไฟล์สัมภาษณ์

 

ผลงานทั้งหมด
นาฏศิลป์ไทย
หน้า จาก หน้า

การแสดงของศวท.(เกลียว เสร็จกิจ)
การแสดงของศวท.(เกลียว เสร็จกิจ)
เพลงอีแซว
เพลงอีแซว
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม