Untitled Document

หน้าหลัก > ศิลปินแห่งชาติ > ทัศนศิลป์ (วิจิตรศิลป์) > รางวัล & เกียรติคุณ
ชื่อศิลปิน: นาย ชำเรือง วิเชียรเขตต์

สาขา: ทัศนศิลป์ (วิจิตรศิลป์)
สาขาย่อย: ประติมากรรม
ปีที่ได้รับ: ๒๕๓๙
ขยาย พิมพ์
รางวัล & เกียรติคุณ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๔๙๘ รางวัลเกียรตินิยมอันดับ ๒ เหรียญเงิน
๒๔๙๙ รางวัลเกียรตินิยมอันดับ ๓ เหรียญทองแดง
๒๕๐๐ รางวัลเกียรตินิยมอันดับ ๒ เหรียญเงิน
๒๕๐๑ รางวัลเกียรตินิยมอันดับ ๒ เหรียญเงิน
๒๕๐๒ รางวัลเกียรตินิยมอันดับ ๒ เหรียญเงิน
๒๕๐๖ รางวัลเกียรตินิยมอันดับ ๒ เหรียญเงิน
๒๕๐๗ รางวัลเกียรตินิยมอันดับ ๒ เหรียญเงิน
๒๕๐๘ รางวัลเกียรตินิยมอันดับ ๑ เหรียญทอง
๒๕๑๐ รางวัลเกียรตินิยมอันดับ ๒ เหรียญเงิน
๒๕๑๑ รางวัลเกียรตินิยมอันดับ ๒ เหรียญเงิน
๒๕๑๒ รางวัลเกียรตินิยมอันดับ ๓ เหรียญทองแดง
๒๕๓๙ รางวัล ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (วิจิตรศิลป์) สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
คำประกาศเกียรติคุณ การศึกษา การทำงาน รางวัล & เกียรติคุณ
ไฟล์สัมภาษณ์

 

ผลงานทั้งหมด
วิจิตรศิลป์
หน้า จาก หน้า

คนตีกอล์ฟ
คนตีกอล์ฟ
บริสุทธิ์ (Flawless)
บริสุทธิ์ (Flawless)
พลังแห่งความก้าวหน้า(Energy of Progress)
พลังแห่งความก้าวหน้า(Energy of Progress)
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม