Untitled Document

หน้าหลัก > ศิลปินแห่งชาติ > ทัศนศิลป์ (วิจิตรศิลป์) > การศึกษา
ชื่อศิลปิน: นาย ชำเรือง วิเชียรเขตต์

สาขา: ทัศนศิลป์ (วิจิตรศิลป์)
สาขาย่อย: ประติมากรรม
ปีที่ได้รับ: ๒๕๓๙
ขยาย พิมพ์
การศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
โรงเรียนเพาะช่าง
๒๔๙๓ มหาวิทยาลัยศิลปากร
คำประกาศเกียรติคุณ การศึกษา การทำงาน รางวัล & เกียรติคุณ
ไฟล์สัมภาษณ์

 

ผลงานทั้งหมด
วิจิตรศิลป์
หน้า จาก หน้า

คนตีกอล์ฟ
คนตีกอล์ฟ
บริสุทธิ์ (Flawless)
บริสุทธิ์ (Flawless)
พลังแห่งความก้าวหน้า(Energy of Progress)
พลังแห่งความก้าวหน้า(Energy of Progress)
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม