Untitled Document

หน้าหลัก > ศิลปินแห่งชาติ > ศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย) > การทำงาน
ชื่อศิลปิน: ท่านผู้หญิง แผ้ว สนิทวงศ์เสนี

สาขา: ศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย)
สาขาย่อย: นาฏศิลป์ไทย
ปีที่ได้รับ: ๒๕๒๘
ขยาย พิมพ์
การทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
ผู้อำนวยการฝึกซ้อมการแสดงนาฏศิลป์ไทย กรมศิลปากร
วิทยากรบรรยายเกี่ยวกับเรื่องนาฏศิลป์และวรรณกรรมการแสดง
คำประกาศเกียรติคุณ การศึกษา การทำงาน รางวัล & เกียรติคุณ
ลูกศิษย์ ไฟล์สัมภาษณ์

 

ผลงานทั้งหมด
นาฏศิลป์ไทย
หน้า จาก หน้า

ประดิษฐ์ท่ารำหอกชัด
ประดิษฐ์ท่ารำหอกชัด
ประดิษฐ์ท่ารำ และอำนวยการฝึกสอนระบำครุฑ
ประดิษฐ์ท่ารำ และอำนวยการฝึกสอนระบำครุฑ
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม