Untitled Document

หน้าหลัก > ศิลปินแห่งชาติ > ด้านวรรณศิลป์ > คำประกาศเกียรติคุณ
ชื่อศิลปิน: หม่อมหลวง ศรีฟ้า (ลดาวัลย์) มหาวรรณ

สาขา: วรรณศิลป์
สาขาย่อย:
ปีที่ได้รับ: ๒๕๓๙
ขยาย พิมพ์
คำประกาศเกียรติคุณ
หม่อมหลวงศรีฟ้า (ลดาวัลย์) มหาวรรณ เกิดเมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม พุทธศักราช ๒๔๗๓ ที่กรุงเทพมหานครฯ เป็นนักเขียนที่มีผลงานต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า ๔ ทศวรรษงานเขียนของหม่อมหลวงศรีฟ้า (ลดาวัลย์) มหาวรรณ มีความหลากหลายทั้งในด้านรูปแบบและแนวคิด ผลงานที่เด่นเป็นที่รู้จักและนิยมกันทั่วไป คือ งานประเภทนวนิยาย ซึ่งมีทั้งสิ้นประมาณร้อยกว่าเรื่อง นวนิยายเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงโลกทัศน์ จิตสำนึกทางสังคมและพัฒนาการของผู้เขียนอย่างเด่นชัด ในการสร้างสรรค์งานวรรณศิลป์ หม่อมหลวงศรีฟ้า (ลดาวัลย์) มหาวรรณ มิได้แสดงตนเป็นผู้รอบรู้หรือเป็นผู้นำทางความคิด เพียงแต่ชี้ให้เห็นปัญหาและปรากฏการณ์สังคม ซึ่งแวดล้อมเราอยู่ในปัจจุบันในช่วงเวลากว่า ๔๐ ปี ผลงานของหม่อมหลวงศรีฟ้า (ลดาวัลย์) มหาวรรณ ทั้งที่เป็นนวนิยายเรื่องสั้น และสารคดีได้สร้างความสำนึกเกี่ยวกับมนุษย์และสังคมให้แก่ผู้อ่าน และยังคงความเป็นวรรณศิลป์ไว้ได้ตลอดมา

หม่อมหลวงศรีฟ้า (ลดาวัลย์) มหาวรรณ จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๓๙
คำประกาศเกียรติคุณ การศึกษา การทำงาน รางวัล & เกียรติคุณ
นามปากกา ไฟล์สัมภาษณ์

 

ผลงานทั้งหมด
ด้านวรรณศิลป์
หน้า จาก หน้า

กนกลายโบตั๋น
กนกลายโบตั๋น
แก่นกระพี้
แก่นกระพี้
ข้าวนอกนา
ข้าวนอกนา
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม