Untitled Document

หน้าหลัก > ศิลปินแห่งชาติ > ศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย) > การทำงาน
ชื่อศิลปิน: เจ้า เครือแก้ว ณ เชียงใหม่

สาขา: ศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย)
สาขาย่อย: คีตศิลป์พื้นเมืองล้านนา
ปีที่ได้รับ: ๒๕๔๑
ขยาย พิมพ์
การทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
ครู โรงเรียนบางบัวทองวิทยาลัย
ครูพิเศษ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่
คำประกาศเกียรติคุณ การศึกษา การทำงาน รางวัล & เกียรติคุณ
ไฟล์สัมภาษณ์

 

ผลงานทั้งหมด
นาฏศิลป์ไทย
หน้า จาก หน้า

ซอจั๊กปุ
ซอจั๊กปุ
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม