Untitled Document

หน้าหลัก > ศิลปินแห่งชาติ > ศิลปะการแสดง (ดนตรีสากล) > คำประกาศเกียรติคุณ
ชื่อศิลปิน: นาง รวงทอง ทองลั่นธม

สาขา: ศิลปะการแสดง (ดนตรีสากล)
สาขาย่อย: นักร้องเพลงไทยสากล
ปีที่ได้รับ: ๒๕๓๙
ขยาย พิมพ์
คำประกาศเกียรติคุณ
นางรวงทอง ทองลั่นธม เกิดเมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๔๘๐ ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความสนใจในการขับร้องมาแต่เยาว์วัยด้วยการมานะฝึกฝนตนเองในชั้นแรก และได้รับการสนับสนุนการฝึกร้องเพลงจากครูเอื้อ สุนทรสนาน อยู่นานหลายปี จึงได้มีโอกาสขับร้องเพลงออกอากาสทางสถานีวิทยุกระจายเสียงภาคทดลองซึ่งเพลงที่ขับร้องในช่วงนั้นได้แก่ เพลงเสี่ยงเทียน เพลงรำพึงถึงคู่ และด้วยน้ำเสียงใสเศร้า ๆ กับการขับร้องบทเพลงที่มีเนื้อหาไพเราะซาบซึ้งทำให้ชื่อเสียงของรวงทอง ทองลั่นธม เริ่มเป็นที่รู้จักของประชาชนโดยทั่วไป เป็นนักร้องที่มีความสามารถพิเศษสูง มีพรสวรรค์ในการร้องเพลงได้อย่างไพเราะ น้ำเสียงมีเสน่ห์ อักขระชัดเจนถูกต้อง สร้างความประทับใจแก่ผู้ฟัง สามารถถ่ายทอดเนื้อหาสาระและอารมณ์ของเพลงได้อย่างลึกซึ้ง ตลอดระยะเวลา ๔๐ ปี ที่ผ่านมา มีผลงานเพลงกว่า ๒,๐๐๐ เพลง ได้บันทึกแผ่นเสียงทำให้ประชาชนได้รับรสความสุนทรีย์จากน้ำเสียงที่ไพเราะมาเป็นเวลาอันยาวนาน และนอกจากนี้ ยังมีความสามารถในการแสดงละคร แสดงภาพยนตร์ จัดรายการวิทยุและโทรทัศน์ที่มีผลงานหลากหลาย จนได้รับประกาศเกียรติคุณจากหน่วยงานต่าง ๆ มากมาย อาทิ ได้รับรางวัลแผ่นเสียงทองคำพระราชทาง ๒ ครั้ง รับพระราชทานราวงวัลใบโพธิ์ทองจากพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฐานะนักร้องผู้เผยแพร่ภาษาไทยได้ชัดเจนถูกต้อง และได้รับการยกย่องเชิดชุเกียรติเป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม สาขาศิลปะการแสดง เมื่อปีพุทธศักราช๒๕๓๘ เป็นต้น

นางรวงทอง ทองลั่นธม จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (นักร้องเพลงไทยสากล) ปีพุทธศักราช ๒๕๓๙
คำประกาศเกียรติคุณ การศึกษา การทำงาน รางวัล & เกียรติคุณ
ไฟล์สัมภาษณ์

 

ผลงานทั้งหมด
ดนตรีสากล
หน้า จาก หน้า

เพื่อคุณ
เพื่อคุณ
วิมานลม
วิมานลม
ขอรักคืน
ขอรักคืน
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม