Untitled Document

หน้าหลัก > ศิลปินแห่งชาติ > ศิลปะการแสดง (ดนตรีสากล) > การทำงาน
ชื่อศิลปิน: นาย ชิน ฝ้ายเทศ(ชินกร ไกรลาศ)

สาขา: ศิลปะการแสดง (ดนตรีสากล)
สาขาย่อย: นักร้องเพลงลูกทุ่ง
ปีที่ได้รับ: ๒๕๔๒
ขยาย พิมพ์
การทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
นักร้อง วงดนตรีพยงค์ มุกดา
๒๕๐๓ ร้องเพลง เวทีรำวง
๒๕๑๐ ก่อตั้งวงดนตรีลูกทุ่ง วงดนตรี ชินกร
๒๕๓๓ คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ
๒๕๓๕ คณะอนุกรรมการการจัดทำเทปเพลงเฉลิมพระเกียรติ
คำประกาศเกียรติคุณ การทำงาน รางวัล & เกียรติคุณ
ไฟล์สัมภาษณ์

 

ผลงานทั้งหมด
ดนตรีสากล
หน้า จาก หน้า

ยอยศพระลอ
ยอยศพระลอ
บัวตูมบัวบาน
บัวตูมบัวบาน
เพชรร่วงในสลัม
เพชรร่วงในสลัม
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม