Untitled Document

หน้าหลัก > ศิลปินแห่งชาติ > ศิลปะการแสดง (ดนตรีสากล) > ไฟล์สัมภาษณ์
ชื่อศิลปิน: นาย ชิน ฝ้ายเทศ(ชินกร ไกรลาศ)

สาขา: ศิลปะการแสดง (ดนตรีสากล)
สาขาย่อย: นักร้องเพลงลูกทุ่ง
ปีที่ได้รับ: ๒๕๔๒
ขยาย พิมพ์
ไฟล์สัมภาษณ์
ไฟล์สัมภาษณ์ทั้งหมด

ชินกร ไกรลาศ

คำประกาศเกียรติคุณ การทำงาน รางวัล & เกียรติคุณ
ไฟล์สัมภาษณ์

 

ผลงานทั้งหมด
ดนตรีสากล
หน้า จาก หน้า

ยอยศพระลอ
ยอยศพระลอ
บัวตูมบัวบาน
บัวตูมบัวบาน
เพชรร่วงในสลัม
เพชรร่วงในสลัม
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม