Untitled Document

หน้าหลัก > ศิลปินแห่งชาติ > ศิลปะการแสดง (ดนตรีสากล) > คำประกาศเกียรติคุณ
ชื่อศิลปิน: นาง เพ็ญศรี พุ่มชูศรี

สาขา: ศิลปะการแสดง (ดนตรีสากล)
สาขาย่อย: เพลงไทยสากล-ขับร้อง
ปีที่ได้รับ: ๒๕๓๔
ขยาย พิมพ์
คำประกาศเกียรติคุณ
นางเพ็ญศรี พุ่มชูศรี เกิดเมื่อวันอังคารที่ ๑๗ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๗๒ ที่จังหวัดพิษณุโลก เป็นทั้งนักร้อง และครูสอนขับร้องเพลงไทยสากล ได้ผลิตผลงานดีเด่นเป็นที่ยอมรับของประชาชนทั่วไปเป็นเวลาติดต่อกันมากกว่า ๕๐ ปี จนถึงทุกวันนี้ มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาศิลปะการขับร้องเพลงไทยสากล ประกอบด้วยความสามารถสูงส่งในกระบวนการขับร้องมีการแสดงเสียงที่แจ่มใสไพเราะ พร้อมด้วยความชัดเจนในการถ่ายทอดความงามแห่งคีตศิลป์ไทยอันเป็นวัฒนธรรมของชาติให้ผสานผสมกลมกลืนเข้ากับลักษณะของดนตรีตะวันตก เกิดเป็นผลงานการขับร้องที่งดงาม ชัดเจนมีเสน่ห์ชวนฟังและที่สำคัญยิ่งคือสามารถแสดงออกถึงเอกลักษณ์แห่งความเป็นไทยและได้รสแห่งความเป็นสากลเด่นชัดในเวลาเดียวกัน ประสบวามสำเร็จในการชับร้องเพลงไทยสากลทุกรูปแบบ เป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันมาตั้งแต่ครั้งแรกที่มีการบันทึกแผ่นเสียงนับเป็นแบบฉบับสำคัญในการขับร้องเพลงไทยสากลสามารถยึดถือเป็นตัวอย่างที่ดีได้มาจนทุกวันนี้

นางเพ็ญศรี พุ่มชูศรี ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (เพลงไทยสากล – ขับร้อง) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๓๔
คำประกาศเกียรติคุณ การศึกษา การทำงาน รางวัล & เกียรติคุณ
ไฟล์สัมภาษณ์

 

ผลงานทั้งหมด
ดนตรีสากล
หน้า จาก หน้า

หงส์เหิร
หงส์เหิร
คนึงครวญ
คนึงครวญ
สุริยาลับฟ้า
สุริยาลับฟ้า
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม