Untitled Document

หน้าหลัก > ศิลปินแห่งชาติ > ศิลปะการแสดง (ดนตรีสากล) > คำประกาศเกียรติคุณ
ชื่อศิลปิน: ท่านผู้หญิง พวงร้อย อภัยวงศ์

สาขา: ศิลปะการแสดง (ดนตรีสากล)
สาขาย่อย: เพลงไทยสากล
ปีที่ได้รับ: ๒๕๒๙
ขยาย พิมพ์
คำประกาศเกียรติคุณ
ท่านผู้หญิงพวงร้อย อภัยวงศ์ เป็นนักดนตรีเอกของไทย ได้สร้างสรรค์ผลงานอมตะไว้เป็นจำนวนมาก โดยได้ประพันธ์ทำนองเพลงไว้ทั้งหมดถึง ๑๑๒ เพลง ทั้งที่เป็นเพลงอ่อนหวาน ไพเราะประทับใจ โดยเฉพาะเพลง “บัวขาว” ซึ่งได้รับคัดเลือกให้เป็น “เพลงในเอเชีย” และเพลงปลุกใจ ซึ่งได้บรรเลงและขับร้องเพื่อประโยชน์ในการสร้างสรรค์ความมั่นคงของชาติ โดยเฉพาะในยามที่สถานการณ์ของบ้านเมืองอยู่ในภาวะตึงเครียด ด้วยอัจฉริยภาพ ความรู้ ความสามารถ ที่ได้ทุ่มเทชีวิตเพื่อการดนตรี และอุทิศตนเพื่อบำเพ็ญกรณียกิจอันเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างแท้จริง เป็นตัวอย่างของคนไทยผู้เกิดมาเพื่อบำเพ็ญแต่คุณงามความดี เกียรติคุณของท่านจึงควรแก่การสรรเสริญและยกย่องเชิดชูไว้ในฐานะศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (เพลงไทยสากล) ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๒๙
คำประกาศเกียรติคุณ การศึกษา การทำงาน รางวัล & เกียรติคุณ
ไฟล์สัมภาษณ์

 

ผลงานทั้งหมด
ดนตรีสากล
หน้า จาก หน้า

เพลง ท 9 ทหารพระนเรศวร
เพลง ท ๙ ทหารพระนเรศวร
เพลงบัวขาว
เพลงบัวขาว
เพลงมะลิเจ้าเอ๋ย
เพลงมะลิเจ้าเอ๋ย
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม