Untitled Document

หน้าหลัก > ศิลปินแห่งชาติ > ศิลปะการแสดง (ดนตรีสากล) > คำประกาศเกียรติคุณ
ชื่อศิลปิน: คุณหญิง มาลัยวัลย์ บุณยะรัตเวช

สาขา: ศิลปะการแสดง (ดนตรีสากล)
สาขาย่อย: ดนตรีสากล
ปีที่ได้รับ: ๒๕๔๐
ขยาย พิมพ์
คำประกาศเกียรติคุณ
คุณหญิงมาลัยวัลย์ บุณยะรัตเวช เกิดเมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๗๕ ที่กรุงเทพมหานคร ชนะเลิศการแข่งขันเปียโนของสมาคมดนตรีกรุงเทพ พ.ศ ๒๔๙๑ ได้รับทุนเรียนเปียโนและทฤษฎีจากพระเจนดุริยางค์ ๓ ปี มีความชื่นชมวิชาการขับร้องประสานเสียงมากเป็นพิเศษ พ.ศ. ๒๔๙๒ ชนะเลิศการสอบแข่นขันยาวชนเพื่อไปประชุมเยาวชนนานาชาติ ที่เมืองนิวยอร์ก และด้วยความสามารถทางด้านดนตรีเป็นอย่างสูง จึงได้รับทุนจาก Coe College เรียนวิชาเปียโน มีผลการเรียน เกียรตินิยมทั้ง ๔ ปี สร้างชื่อเสียงทั้งรางวัลเรียนเก่ง รางวัลนักเรียนดนตรีหญิงยอดเยี่ยมมาโดยตลอด และเป็นนักเปียโนหญิงไทย คนแรกที่จบปริญญาโท สาขาดนตรีจาก EASTMAN SCHOOL OF MUSIC, RUCHESTER, NEWYORE สถาบันดนตรีชั้นนำของสหรัฐอเมริกา เมือกลับมาเมืองไทย พ.ศ. ๒๔๙๙ ได้ใช้ความรู้ความสามารถของตนเอง พัฒนาการศึกษาวิชาดนตรีอย่างจริงจัง เป็นอาจารย์สอนวิชาดนตรีสากลและเปียโน ที่โรงเรียนนาฏศิลป์กรมศิลปากร หลังลาออกจากราชการได้เป็นอาจารย์ประจำสอนดนตรีและการขับร้องประสานเสียงที่โรงเรียนศึกษานานาชาติ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย โรงเรียนจิตรลดา โดยส่วนตัวเป็นนักเดี่ยวเปียโนที่มีความสามารถโดดเด่นของไทย เป็นผู้ริเริ่มนำเพลงไทยไปเรียบเรียง และขับร้องประสานเสียงแบบสากลจนเป็นรากฐานสำคัญของการขับร้องประสานเสียงในประเทศไทย เป็นผู้ริเริ่มให้โรงเรียนดนตรีสยามกลการ ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ จัดอบรมครูสอนขับร้องขึ้น เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งคณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทย มีผลงานเพลงขับร้องประสานเสียง ๑๘ ชุด อาทิ วัฒนาพาชื่น วัฒนาพาเพลินมหกรรมการขับร้องประสานเสียงเพลงพระราชนิพนธ์ คอนเสิร์ตของคณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทย เป็นต้น สร้างสรรค์ผลงานด้านการแยกเสียงประสาเพื่ออนุรักษ์พัฒนาเพลงไทยเดิม เพลงพื้นเมือง และเพลงไทยสากล สำหรับเป็นคู่มือและบทเพลงในการสอนขับร้องประสานเสียง ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และมหาวิทยาลัยจำนวนมาก ซึ่งนับเป็นคุณูปการอย่างยิ่ง แก่วงการเพลงไทย

คุณหญิงมาลัยวัลย์ บุณยะรัตเวช จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีสากล)ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๐
คำประกาศเกียรติคุณ การศึกษา การทำงาน รางวัล & เกียรติคุณ
ไฟล์สัมภาษณ์

 

ผลงานทั้งหมด
ดนตรีสากล
หน้า จาก หน้า

เพลงคืนความหลัง
เพลงคืนความหลัง
เพลงผู้หญิงวันนี้
เพลงผู้หญิงวันนี้
เพลงสมเด็จย่า
เพลงสมเด็จย่า
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม