Untitled Document

หน้าหลัก > ศิลปินแห่งชาติ > ศิลปะการแสดง (ดนตรีสากล) > คำประกาศเกียรติคุณ
ชื่อศิลปิน: นาย แมนรัตน์ ศรีกรานนท์

สาขา: ศิลปะการแสดง (ดนตรีสากล)
สาขาย่อย: คนตรีสากล
ปีที่ได้รับ: ๒๕๓๕
ขยาย พิมพ์
คำประกาศเกียรติคุณ
นายแมนรัตน์ ศรีกรานนท์ เกิดเมื่อที่ ๒๕ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๗๑ ณ กรุงเทพมหานคร เป็นบุคคลที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นศิลปินผู้มีความเชี่ยวชาญชั้นสูงด้านดนตรีสากลโดยเฉพาะเปียโน ได้แสดงฝีมือ จนมีชื่อเสียงเป็นที่ปรากฏยกย่องของบุคคลทั่วไป นอกจากเป็นศิลปินผู้เชี่ยวชาญด้านเปียโนแล้ว นายแมนรัตน์ ศรีกรานนท์ ยังมีผลงานประพันธ์เพลง ๑,๐๐๐ กว่าเพลง เพลงที่มีชื่อเสียงได้แก่ รักเอย ชั่วฟ้าดินสลาย จับปูดำ ขยำปูนา รักลวง จากยอดดอย ฯลฯ เป็นศิลปินคนแรกที่นำหลักสูตรการเรียบเรียงเสียงประสานเข้ามาเปิดสอนในประเทศไทย นักเรียบเรียงเสียงประสานปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นลูกศิษย์ที่เคยศึกษากับนายแมนรัตน์ ศรีกรานนท์ มาก่อน และยังเป็นศิลปินที่ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอน เผยแผร่ด้วยการปฏิบัติอยู่จนปัจจุบัน เป็นที่เคารพเทิดทูนของศิลปินรุ่นหลังจนกระทั่งปัจจุบัน

นายแมนรัตน์ ศรีกรานนท์ จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีสากล) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๓๕
คำประกาศเกียรติคุณ การศึกษา การทำงาน รางวัล & เกียรติคุณ
ไฟล์สัมภาษณ์

 

ผลงานทั้งหมด
ดนตรีสากล
หน้า จาก หน้า

รักเอย
รักเอย
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม