Untitled Document

หน้าหลัก > ศิลปินแห่งชาติ > ศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย) > การทำงาน
ชื่อศิลปิน: นาย หวังดี นิมา

สาขา: ศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย)
สาขาย่อย: เพลงพื้นบ้าน
ปีที่ได้รับ: ๒๕๓๑
ขยาย พิมพ์
การทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
นักแสดงลำตัด
๒๔๘๕ บริษัทเดินเรืออิสต์ เอเชียติก
๒๔๘๙ ทหาร
คำประกาศเกียรติคุณ การศึกษา การทำงาน รางวัล & เกียรติคุณ
ลูกศิษย์ ไฟล์สัมภาษณ์

 

ผลงานทั้งหมด
นาฏศิลป์ไทย
หน้า จาก หน้า

การแสดงลำตัด(หวังดี นิมา)
การแสดงลำตัด(หวังดี นิมา)
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม