Untitled Document

หน้าหลัก > ศิลปินแห่งชาติ > ศิลปะการแสดง (ดนตรีสากล) > คำประกาศเกียรติคุณ
ชื่อศิลปิน: นาย สมาน กาญจนะผลิน

สาขา: ศิลปะการแสดง (ดนตรีสากล)
สาขาย่อย: เพลงไทยสากล
ปีที่ได้รับ: ๒๕๓๑
ขยาย พิมพ์
คำประกาศเกียรติคุณ
นายสมาน กาญจนะผลิน เกิดเมื่อวันที่ ๑๐ เดือนมีนาคม พุทธศักราช ๒๔๖๔ ที่กรุงเทพมหานคร เป็นศิลปินเพลงที่ประกอบด้วยความรู้ความสามารถอันสูงส่งที่ได้สั่งสมมาจากบรรพบุรุษ ในสายสกุล กาญจะผลิน ได้เรียนดนตรีไทยเป็นพื้นฐานจาก หมื่นคนธรรพ์ ประสิทธิสาร ผู้เป็นบิดา จึงมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของเพลงไทยอย่างแตกฉาน ครั้นเจริญเติบโตขึ้น ได้เรียนวิชาดนตรีสากลเพิ่มเติมจากโรงเรียนนาฏดุริยางค์ กรมศิลปากร มีความสามารถสูงในการบรรเลงเครื่องดนตรีสากลจนถึงระดับแสดงฝีมือเดี่ยวได้เป็นอย่างดี เคยรับราชการเป็นนักดนตรีเอกในกรมศิลปากร เป็นหัวหน้าวงดนตรีสากลของธนาคารออมสิน และโรงงานยาสูบ

ในขณะที่อารยธรรมตะวันตกเข้ามามีอิทธิพลต่อวงการดนตรีในประเทศ นายสมาน กาญจนะผลิน ได้พยายามที่จะหาแนวร่วมในการประสานวัฒนธรรมทั้งสองแบบนี้ให้ดำเนินไปด้วยกันจึงเป็นผู้นำคนหนึ่งในบรรดาผู้ประดิษฐ์เพลงไทยสากลประเภท “สังคีตประยุกต์” ขึ้น โดยนำเพลงไทยของเก่ามาประดิษฐ์ให้เป็นทางสำหรับบรรเลงด้วยวงดนตรีสากล และจัดเป็นเพลงขับร้องให้ผู้ฟังรับได้ง่ายขึ้น สามารถประสมดนตรีทั้งสองแบบให้เข้ากันได้อย่างสนิทสนม ได้ประพันธ์เพลงไทยสากลอย่างเป็นเอกเทศไว้ทุกรูปแบบ ตั้งแต่เพลงปลุกใจ เพลงเพื่อจริยธรรม ศาสนา เพลงสำหรับเด็ก ลูกเสือ เนตรนารี เพลงประกอบภาพยนตร์ และละคร ได้มีส่วนสร้างนักร้องมีชื่อไว้ในประเทศเป็นจำนวนมาก เพลงที่มีชื่อเสียงมากเป็นเพลงยอดนิยมและได้รับการยกย่องให้เป็นเพลงของชาติขับร้องประจำในรัฐพิธีต่าง ๆ คือ เพลงสดุดีมหาราชา และเพลงอื่น ๆ อีกมากกว่า ๒,๐๐๐เพลง นายสมาน กาญจนะผลิน เคยได้รับพระราชทานรางวัลแผ่นเสียงทองคำมาแล้วถึง ๙ รางวัล เหรียญพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. รางวัลเสาอากาศทองคำ รางวัลสังข์เงิน และรางวัลอื่น ๆ อีกเป็นอันมาก ซึ่งเป็นเครื่องรับรองคุณภาพของผลงานและประกาศเกียรติคุณในฐานะบุคคลสำคัญของชาติที่ได้ผลิตผลงานรับใช้ประเทศชาติและเผยแพร่ผลงานไปทั่วโลกแล้ว

นายสมาน กาญจนะผลิน สมควรได้รับการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (เพลงไทยสากล) ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๓๑
คำประกาศเกียรติคุณ การศึกษา การทำงาน รางวัล & เกียรติคุณ

 

ผลงานทั้งหมด
ดนตรีสากล
หน้า จาก หน้า

รักคุณเข้าแล้ว
รักคุณเข้าแล้ว
เจอะคุณเข้าอีกแล้ว
เจอะคุณเข้าอีกแล้ว
ป่าลั่น
ป่าลั่น
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม