Untitled Document

หน้าหลัก > ศิลปินแห่งชาติ > ทัศนศิลป์ (วิจิตรศิลป์) > คำประกาศเกียรติคุณ
ชื่อศิลปิน: นาย คำหมา แสงงาม

สาขา: ทัศนศิลป์ (วิจิตรศิลป์)
สาขาย่อย: การปั้น แกะสลัก
ปีที่ได้รับ: ๒๕๒๙
ขยาย พิมพ์
คำประกาศเกียรติคุณ
นาย คำหมา แสงงาม หรือ “ ครูคำหมา ” หรือ “ จารย์ครูหมา ” เป็นปรมาจารย์ทางช่างศิลป์ผู้มีฝีมือยอดเยี่ยม เป็นช่างคนเดียวของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีความสามารถในการทำนกหัสดีลิงค์ได้อย่างสวยงาม เป็นผู้ที่มีความสามารถในด้านช่างศิลป์หลายสาขามีความคิดสร้างสรรค์ สามารถนำเอาแม่แบบของลายไทยมาใช้กับการแกะสลักลายเทียนให้ดูสวยงาม กลมกลืนไปกับศิลปะแบบพื้นบ้าน จนได้รับรางวัลหลายครั้ง มีความสามารถในการออกแบบและก่อสร้างพระอุโบสถ ศาลาการเปรียญ และอื่น ๆ สามารถปั้น และหล่อพระพุทธรูปขนาดใหญ่ได้ ผลงานทุกชิ้นจะมีความวิจิตรบรรจง ประณีตสวยงาม และคงไว้ซึ่งศิลปะแบบพื้นบ้าน จนเป็นที่กล่าวขวัญยอมรับและยกย่องกันอย่างแพร่หลาย

นอกจากนี้ยังมีความเชี่ยวชาญในเรื่องวรรณกรรมและประเพณีพื้นบ้านอีสานเป็นอย่างดี ได้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ศิษย์เป็นจำนวนมาก เป็นอาจารย์พิเศษของสถาบันการศึกษาหลายแห่ง เป็นผู้มีความสนใจงานด้านอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมพื้นบ้าน ใช้ชีวิตอยู่อย่างสงบและสมถะเป็นปูชนียบุคคลที่ชาวบ้านและลูกศิษย์ให้การยกย่องนับถือตลอดมา จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (การปั้นแกะสลัก) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๒๙
คำประกาศเกียรติคุณ การศึกษา รางวัล & เกียรติคุณ
ไฟล์สัมภาษณ์

 

ผลงานทั้งหมด
วิจิตรศิลป์
หน้า จาก หน้า

(ด้านหน้า)ซุ้มประตูวัดคุ้มวนาราม
(ด้านหน้า)ซุ้มประตูวัดคุ้มวนาราม
(ด้านหน้า)ซุ้มประตูวัดบึงพระลานชัย
(ด้านหน้า)ซุ้มประตูวัดบึงพระลานชัย
(ด้านหน้า)ซุ้มประตูวัดสระแก้ว
(ด้านหน้า)ซุ้มประตูวัดสระแก้ว
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม