Untitled Document

หน้าหลัก > ศิลปินแห่งชาติ > ศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย) > คำประกาศเกียรติคุณ
ชื่อศิลปิน: นาย เสรี หวังในธรรม

สาขา: ศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย)
สาขาย่อย: ศิลปะการละคร
ปีที่ได้รับ: ๒๕๓๑
ขยาย พิมพ์
คำประกาศเกียรติคุณ
นายเสรี หวังในธรรม เกิดวันที่ ๓ มกราคม ๒๔๘๐ ที่กรุงเทพมหานคร รับราชการเป็นศิลปินของกรมศิลปากร ด้านนาฏดุริยางค์ศิลป์ รวมทั้งศิลปะเกี่ยวเนื่องกับการละครอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ มีผลงานดีเด่นตลอดระยะเวลากว่า ๓๐ ปี ตั้งแต่เริ่มต้นรับราชการจนดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองการสังคีต กรมศิลปากรในปัจจุบัน เป็นที่รู้จักกว้างขวางในฐานะศิลปินที่สมบูรณ์ในความคิดสร้างสรรค์และความสามารถรอบด้าน ทั้งในฐานะผู้จัดรายการหรือผู้อำนวยการสร้าง ผู้กำกับการแสดง ผู้ประพันธ์เรื่องและแต่งบททั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง และเป็นผู้แสดงทั้งละคร ดนตรี ขับร้อง ทั้งเป็นนักพูด นักบรรยาย เป็นกวี และพิธีกรในงานต่าง ๆ ได้สร้างสรรค์รายการแสดงชุดต่าง ๆ ซึ่งได้เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยให้ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นตลอดมา ได้จัดการแสดงและให้ความรู้ชุดดนตรีไทยพรรณนานาฏยาภิธาน ขับขานวรรณคดี ศรีสุขนาฏกรรมและธรรมบันเทิง โดยเฉพาะรายการศรีสุขนาฏกรรม ซึ่งได้รับความนิยมติดจ่อกันมา ๑๓ ปีเศษแล้ว และรายการชุดใหม่ที่ทำชื่อเสียงเป็นประวัติการณ์ คือ ละครพันทางเรื่อง ผู้ชนะสิบทิศ ซึ่งทำขึ้นจากบทประพันธ์ของยาขอบ ได้แสดงมาแล้วประมาณ ๔๐ ตอน ในระยะเวลาสามปีเศษ และยังคงดำเนินการต่อไป นับเป็นศิลปินที่เพียบพร้อมทั้งพรสวรรค์ความเชี่ยวชาญและคุณสมบัติอื่น ๆ

นายเสรี หวังในธรรม สมควรได้รับการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ศิลปะการละคร) ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๓๑
คำประกาศเกียรติคุณ การศึกษา การทำงาน รางวัล & เกียรติคุณ
ไฟล์สัมภาษณ์

 

ผลงานทั้งหมด
นาฏศิลป์ไทย
หน้า จาก หน้า

แสดงเป็นชูชก
แสดงเป็นชูชก
การแสดงป้องเป๋อ
การแสดงป้องเป๋อ
ระบำรัตนมาลี
ระบำรัตนมาลี
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม