Untitled Document

หน้าหลัก > ศิลปินแห่งชาติ > ศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย) > การทำงาน
ชื่อศิลปิน: นาย ราฆพ โพธิเวส

สาขา: ศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย)
สาขาย่อย: นาฏศิลป์โขน
ปีที่ได้รับ: ๒๕๔๗
ขยาย พิมพ์
การทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
๒๕๐๐ รับราชการประจำแผนกนาฏศิลป์ (โขน) กองสังคีต กรมศิลปากร
๒๕๑๘ ดำรงตำแหน่งนาฏศิลป์ ๔ กรมศิลปากร
๒๕๑๙ ดำรงตำแหน่งนาฏศิลป์ ๕ กรมศิลปากร
๒๕๒๒ ดำรงตำแหน่งนาฏศิลป์ ๖ กรมศิลปากร
๒๕๒๔ นาฏศิลปิน ๗ กรมศิลปากร
๒๕๒๙ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดแสดง กองการสังคีต กรมศิลปากร
๒๕๓๔ หัวหน้าส่วนการแสดง กรมศิลปากร
๒๕๓๘ ผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลป์โขน สถาบันนาฏดุริยางคศิลป์ กรมศิลปากร
คำประกาศเกียรติคุณ การศึกษา การทำงาน รางวัล & เกียรติคุณ
ลูกศิษย์ ไฟล์สัมภาษณ์

 

ผลงานทั้งหมด
นาฏศิลป์ไทย
หน้า จาก หน้า

แสดงเป็นอินทรชิต
แสดงเป็นอินทรชิต
แสดงละครพันทาง
แสดงละครพันทาง
แสดงเป็นนนทุก
แสดงเป็นนนทุก
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม