Untitled Document

หน้าหลัก > ศิลปินแห่งชาติ > ศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย) > ลูกศิษย์
ชื่อศิลปิน: นาย ราฆพ โพธิเวส

สาขา: ศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย)
สาขาย่อย: นาฏศิลป์โขน
ปีที่ได้รับ: ๒๕๔๗
ขยาย พิมพ์
ลูกศิษย์
ชื่อ
นายทองสุก จำเริญพฤกษ์
นายสุดจิตต์ พันธิสังข์
นายศุภชัย จันทรสุวรรณ
นางพัชรา บัวทอง
นางกาญจนา ขาวรุ่งเรือง
นางสาวกรพรหม พรหมช่วย
นายปกรณ์ พรพิสุทธิ์
คำประกาศเกียรติคุณ การศึกษา การทำงาน รางวัล & เกียรติคุณ
ลูกศิษย์ ไฟล์สัมภาษณ์

 

ผลงานทั้งหมด
นาฏศิลป์ไทย
หน้า จาก หน้า

แสดงเป็นอินทรชิต
แสดงเป็นอินทรชิต
แสดงละครพันทาง
แสดงละครพันทาง
แสดงเป็นนนทุก
แสดงเป็นนนทุก
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม