Untitled Document

หน้าหลัก > ศิลปินแห่งชาติ > ศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย) > รางวัล & เกียรติคุณ
ชื่อศิลปิน: นาย ราฆพ โพธิเวส

สาขา: ศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย)
สาขาย่อย: นาฏศิลป์โขน
ปีที่ได้รับ: ๒๕๔๗
ขยาย พิมพ์
รางวัล & เกียรติคุณ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๕๑๑ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
๒๕๑๒ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เบญจมาภรณ์ช้างเผือก
๒๕๑๔ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ จตุรถาภรณ์มงกุฎไทย
๒๕๑๗ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ จตุรถาภรณ์ช้างเผือก
๒๕๑๙ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตริตราภรณ์มงกุฎไทย
๒๕๒๔ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตริตราภรณ์ช้างเผือก
๒๕๒๗ เกียรติคุณทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้รับต่อท่ารำเพลงหน้าพาทย์
๒๕๒๙ เกียรติคุณได้รับการประสิทธิ์ประสาทให้เป็นผู้อ่านโองการไหว้ครูนาฏศิลป์
๒๕๔๐ ผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม สาขาศิลปะการแสดง(โขน ละคร) คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
๒๕๔๗ รางวัล ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง(นาฏศิลป์โขน) สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
คำประกาศเกียรติคุณ การศึกษา การทำงาน รางวัล & เกียรติคุณ
ลูกศิษย์ ไฟล์สัมภาษณ์

 

ผลงานทั้งหมด
นาฏศิลป์ไทย
หน้า จาก หน้า

แสดงเป็นอินทรชิต
แสดงเป็นอินทรชิต
แสดงละครพันทาง
แสดงละครพันทาง
แสดงเป็นนนทุก
แสดงเป็นนนทุก
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม