Untitled Document

หน้าหลัก > ศิลปินแห่งชาติ > ศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย) > การศึกษา
ชื่อศิลปิน: นาย ราฆพ โพธิเวส

สาขา: ศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย)
สาขาย่อย: นาฏศิลป์โขน
ปีที่ได้รับ: ๒๕๔๗
ขยาย พิมพ์
การศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
๒๔๘๔ ประถมศึกษาปีที่๒ โรงเรียนนันทนศึกษา
๒๕๐๓ นาฏศิลป์ชั้นสูง โรงเรียนนาฏศิลป กรมศิลปากร
คำประกาศเกียรติคุณ การศึกษา การทำงาน รางวัล & เกียรติคุณ
ลูกศิษย์ ไฟล์สัมภาษณ์

 

ผลงานทั้งหมด
นาฏศิลป์ไทย
หน้า จาก หน้า

แสดงเป็นอินทรชิต
แสดงเป็นอินทรชิต
แสดงละครพันทาง
แสดงละครพันทาง
แสดงเป็นนนทุก
แสดงเป็นนนทุก
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม