Untitled Document

หน้าหลัก > ศิลปินแห่งชาติ > ศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย) > การศึกษา
ชื่อศิลปิน: นาย ทองมาก จันทะลือ

สาขา: ศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย)
สาขาย่อย: หมอลำ
ปีที่ได้รับ: ๒๕๒๙
ขยาย พิมพ์
การศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
ประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนบ้านชีท่าม่วง
วัดประคู่ชำน้อย
คำประกาศเกียรติคุณ การศึกษา การทำงาน รางวัล & เกียรติคุณ
ไฟล์สัมภาษณ์

 

ผลงานทั้งหมด
นาฏศิลป์ไทย
หน้า จาก หน้า

การแสดงหมอลำ(ทองมาก จันทะลือ)
การแสดงหมอลำ(ทองมาก จันทะลือ)
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม