Untitled Document

หน้าหลัก > ศิลปินแห่งชาติ > ศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย) > คำประกาศเกียรติคุณ
ชื่อศิลปิน: นาย ทองใบ เรืองนนท์

สาขา: ศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย)
สาขาย่อย: ละครชาตรี
ปีที่ได้รับ: ๒๕๔๐
ขยาย พิมพ์
คำประกาศเกียรติคุณ
นายทองใบ เรืองนนท์ เกิดเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๔๖๙ ที่กรุงเทพมหานคร สืบเชื้อสายการแสดงละครชาตรีมาจากต้นตระกูล ได้แก่ พระศรีชุมพล (ฉิม) ซึ่งรับราชการในราชสำนักเมืองนครศรีธรรมราช โดยเป็นครูสอนละครคณะ ละครเรือเร่ หรือละครเรือลอย โดยเฉพาะนายพูน บิดาของนายทองใบนั้น เป็นละครชาตรีที่มีฝีมือการแสดงละครชาตรียอดเยี่ยมของยุค และได้ถ่ายทอดศิลปะการแสดงละครชาตรีดังกล่าวให้แก่นายทองใบ มาตั้งแต่อายุ ๔ ขวบ เมื่ออายุ ๕ ขวบ นายทองใบก็สามารถแสดงละครชาตรีอย่างเยี่ยมยอด สามารถควบคุมวงแทนบิดา เป็นผู้ริเริ่มนำระนาดเอกเข้ามาบรรเลงประกอบการแสดง ทำให้การแสดงมีความสนุกสนานเร้าใจมากยิ่งขึ้น ด้วยความสามารถดังกล่าวเมื่ออายุได้ ๒๗ ปี บิดาได้มอบให้เป็นผู้นำอ่านโองการไหว้ครูละครชาตรี และภายหลังได้เป็นผู้นำอ่านโองการพิธีไหว้ครู โขน ละครของครูอาคม สายาคม ปัจจุบันละครชาตรีคณะนายทองใบ เรืองนนท์ เป็นคณะที่สืบทอดอนุรักษ์รูปแบบการแสดงละครชาตรีแบบดั้งเดิมไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์

นายทองใบ เรืองนนท์ จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ละครชาตรี) ประจำปี พ.ศ.๒๕๔๐
คำประกาศเกียรติคุณ การศึกษา การทำงาน รางวัล & เกียรติคุณ
ไฟล์สัมภาษณ์

 

ผลงานทั้งหมด
นาฏศิลป์ไทย
หน้า จาก หน้า

ละครชาตรี
ละครชาตรี
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม