Untitled Document

หน้าหลัก > ศิลปินแห่งชาติ > ศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย) > คำประกาศเกียรติคุณ
ชื่อศิลปิน: นาย ฉิ้น อรมุต

สาขา: ศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย)
สาขาย่อย: หนังตะลุง
ปีที่ได้รับ: ๒๕๓๒
ขยาย พิมพ์
คำประกาศเกียรติคุณ
นายฉิ้น อรมต เกิดเมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๔๗๔ ที่จังหวัดสงขลามีความสนใหนังตะลุงอย่างจริงจังมาตั้งแต่วัยเด็ก ได้รับรู้ทั้งกระบวนการ รูปแบบและศิลปะการแสดงหนังตะลุงอย่างจริงจังมาตั้งแต่วัยเด็ก ได้เรียนรู้ทั้งกระบวนการรูปแบบและศิลปะการแสดงหนังตะลุงอย่างลึกซึ่งและแตกฉาน ท่านได้ยึดเป็นอาชีพตลอดมารวมแล้วแสดงหนังมาไม่น้อยกว่า ๕๒๐๐ ครั้ง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีความสามารถเป็นเลิศในการเขียนบทหนังตะลุงเป็นที่เลื่องลือและยอมรับโดยทั่วไป นอกจากนี้ท่านยังประดิษฐ์ตัวหนังตะลุงที่ใช้แสดงเองเกือบทั้งหมด นอกจากนั้นเป็นผู้มีไหวพริบปฏิภาณยอดเยี่ยมและมีทักษะในการใช้ภาษาให้เกิดสุนทรียะในการแสดงแล้ว การแสดงทุกครั้งยังฝากข้อคิดที่เป็นคติสอนใจและเป็นหลักในการดำเนินชีวิตให้แก่ผู้ผู่ชมอีกด้วย จนเป็นที่ยอมรับและเคารพนับถือแก่บุคคลที่อยู่ในวงการหนังตะลุงและบุคคลทั่วไปเป็นอย่างสูง เคยแสดงหนังตะลุงหน้าพระที่นั่งถึง ๒ ครั้ง จนได้รับพระราชทานนามว่า “หนังอรรถโฆษิต” ในปิ ๒๕๑๘

นายฉิ้น อรมต หรือ หนังฉิ้น ธรรมโฆษณ์ จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (หนังตะลุง) ปีพุทธศักราช ๒๕๓๒
คำประกาศเกียรติคุณ การศึกษา การทำงาน รางวัล & เกียรติคุณ
ไฟล์สัมภาษณ์

 

ผลงานทั้งหมด
นาฏศิลป์ไทย
หน้า จาก หน้า

หนังตะลุงเรื่องตุ๊กตาทอง
หนังตะลุงเรื่องตุ๊กตาทอง
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม