Untitled Document

หน้าหลัก > ศิลปินแห่งชาติ > ศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย) > คำประกาศเกียรติคุณ
ชื่อศิลปิน: นาย จูเลี่ยม กิ่งทอง

สาขา: ศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย)
สาขาย่อย: หนังตะลุง
ปีที่ได้รับ: ๒๕๓๕
ขยาย พิมพ์
คำประกาศเกียรติคุณ
นายจูเลี่ยม กิ่งทอง เกิดเมื่อวันเสาร์ เดือน ๑๑ ปี จอ พุทธศักราช ๒๔๖๕ จังหวัดชุมพร เป็นบุคคลที่ได้รับการยกยอ่งว่าเป็นศิลปินที่มีความสามารถสูงยิ่งในศิลปะการแสดงหนังตะลุง มีผลงานปรากฏเป็นที่ชื่นชอบของประชาชนตั้งแต่เริ่มการแสดง เป็นต้นมา

นายจูเลี่ยม กิ่งทอง เป็นนายหนังตะลุงที่มีแบบฉบับเฉพาะตัวที่โดยเด่นเป็นพิเศษนอกจากจะแสดงหนังตะลุงในแบบฉบับดั้งเดิมแล้ว ยังได้คิดค้นพัฒนารูปแบบการแสดงให้ประชาชนยอมรับด้วยปฏิภาณอันเฉียบคม เป็นนายหนังตะลุงคนแรกที่นำเอาไวโอลินเข้ามาประกอบการแสดง พร้อมทั้งสอดแทรกความรู้เรื่องพุทธศาสนา สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม เข้าไปในเนื้อหาเพื่อประชาชนจะได้รับทั้งสาระและบันเทิงในเวลาเดียวกัน เป็นผู้ประยุกต์การแสดงพื้นบ้านของภาคต่าง ๆ มาไว้ในการแสดงหนังตะลุงของตนจนมีชื่อเสียงเป็นผู้ที่ใช้วิชาชีพของตนจนมีชื่อเสียงเป็นผู้ที่ใช้วิชาชีพของตนช่วยชาวบ้าน คิดค้นบทกลอน บทพากย์ บทเจรจาที่ตรึงใจผู้ชม จนได้รับการยกย่องว่าเป็นนายหนังตะลุงที่มีความสามารถสูงเด่น

นายจูเลี่ยม กิ่งทอง จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (หนังตะลุง) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๓๕
คำประกาศเกียรติคุณ การศึกษา รางวัล & เกียรติคุณ
ไฟล์สัมภาษณ์

 

ผลงานทั้งหมด
นาฏศิลป์ไทย
หน้า จาก หน้า

การแสดงหนังตะลุง(จูเลี่ยม กิ่งทอง)
การแสดงหนังตะลุง(จูเลี่ยม กิ่งทอง)
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม