Untitled Document

หน้าหลัก > ศิลปินแห่งชาติ > ศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย) > คำประกาศเกียรติคุณ
ชื่อศิลปิน: นาย บุญยงค์ เกตุคง

สาขา: ศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย)
สาขาย่อย: ดนตรีไทย
ปีที่ได้รับ: ๒๕๓๑
ขยาย พิมพ์
คำประกาศเกียรติคุณ
นายบุญยงค์ เกตุคง เกิดเมื่อเดือนมีนาคม พุทธศักราช ๒๔๖๓ ที่กรุงเทพมหานครได้รับการศึกษาขั้นต้น และเรียนดนตรีไทยจากญาติที่จังหวัดสมุทรสงคราม ตั้งแต่อายุได้ ๘ ปี ได้เริ่มชีวิตนักดนตรีไทย ตั้งแต่ยังอยู่ในวัยรุ่น โดยร่วมบรรเลงปี่พาทย์ประกอบการแสดงนาฏศิลป์ในคณะของบิดา ได้แสวงหาความรู้ทางดนตรีไทย โดยเข้าเรียนดนตรีจากสำนักที่มีชื่อหลายแห่งจึงมีความรอบรู้ในเพลงไทยหลายรูปแบบ ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถบรรเลงเครื่องดนตรีไทยได้รอบตัวมีความสามารถในการเดี่ยวระนาดเอก ระนาดทุ้มและฆ้องวง เคยรับราชการเป็นนักดนตรีไทยวงวดนตรีประชาสัมพันธ์ ต่อมาได้เป็นนักดนตรีไทยอาวุโสประจำสถานีโทรทัศน์ช่อง ๔ บางขุนพรหม และสัมพันธ์และหลังสุดเป็นหัวหน้าวงดนตรีไทยของกรุงเทพมหานคร จนเกษียณอายุราชการ นับว่าเป็นครูดนตรีไทยที่สามารถสอนและปรับวงดนตรี ได้ถ่ายทอดความรู้ดนตรีไทย ไว้แก่ศิษย์เป็นจำนวนมาก มีความสามารถในการประพันธ์เพลงไทยและมีผลงานประพันธ์เพลงสำคัญๆ หลายเพลงที่นิยมแพร่หลาย เป็นผู้มีแนวความคิดในการประยุกต์ดนตรีไทยเข้ากับดนตรีสากลและดนตรีระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยปฏิบัติการทดลองและออกแสดงไปพร้อมกัน เคยได้รับรางวัลเพลงประกอบภาพยนต์ยอดเยี่ยม และได้มีโอกาสนำดนตรีไทยไปเผยแพร่ในต่างประเทศหลายแห่ง เป็นศิลปินดีเด่นเป็นครูที่มีศิษย์สืบทอดดนตรีไทยจนเป็นที่เคารพนับถือ

นายบุญยงค์ เกตุคง สมควรได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง(ดนตรีไทย) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๓๑
คำประกาศเกียรติคุณ การศึกษา การทำงาน รางวัล & เกียรติคุณ
ไฟล์สัมภาษณ์

 

ผลงานทั้งหมด
ดนตรีไทย
หน้า จาก หน้า

เพลงต่อยรูป
เพลงต่อยรูป
อาเฮีย
อาเฮีย
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม