Untitled Document

หน้าหลัก > ศิลปินแห่งชาติ > ศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย) > คำประกาศเกียรติคุณ
ชื่อศิลปิน: นาย คำ กาไวย์

สาขา: ศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย)
สาขาย่อย: การแสดงพื้นบ้าน-ช่างฟ้อน
ปีที่ได้รับ: ๒๕๓๕
ขยาย พิมพ์
คำประกาศเกียรติคุณ
นายคำ กาไวย์ เกิดเมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๗๗ ณ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นบุคคลที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้สืบสานพัฒนาสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงพื้นบ้านล้านนาด้วยความรัก และทุ่มเทจนเป็ฯที่ประจักษ์แก่บุคคลทั่วไปว่าเป็นศิลปินที่มีความเชี่ยวชาญอย่างสูง ยิ่งในด้านการฟ้อนรำพื้นบ้านล้านนาแล้ว นายคำ กาไวย์ นอกจากเป็นศิลปินที่เชี่ยวชาญในด้านการตีกลองสะบัดชัย กลองปูเจ่ และยังมีความคิดสร้างสรรค์ประดิษฐ์ กระบวนฟ้อนรำแบบล้านนาที่มีชื่อเสียงหลายชุด เช่น ฟ้อนสาวไหมชาย-หญิง ฟ้อนเครื่องเขน ฟ้อนวี ฟ้อนดาบ ตามคำพรรรณนาในมหาชาติฉบับสร้อยสังกรณ์ ฯ เป็นศิลปินที่ได้รับการยกย่องสูงเด่นของลานนา
นายคำ กาไวย์ จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (การแสดงพื้นบ้าน - ช่างฟ้อน) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๓๕
คำประกาศเกียรติคุณ การศึกษา การทำงาน รางวัล & เกียรติคุณ
ไฟล์สัมภาษณ์

 

ผลงานทั้งหมด
นาฏศิลป์ไทย
หน้า จาก หน้า

การแสดงกลองสบัดชัย
การแสดงกลองสบัดชัย
ฟ้อนดาบ
ฟ้อนดาบ
ฟ้อนวี
ฟ้อนวี
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม