Untitled Document

หน้าหลัก > ศิลปินแห่งชาติ > ศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย) > คำประกาศเกียรติคุณ
ชื่อศิลปิน: นาย กั้น ทองหล่อ

สาขา: ศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย)
สาขาย่อย: หนังตะลุง
ปีที่ได้รับ: ๒๕๒๙
ขยาย พิมพ์
คำประกาศเกียรติคุณ
นายกั้น ทองหล่อ เป็นนายหนังที่เลื่องชื่อลือชาไปทั้งภาคใต้ เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงดีเด่นในทางการเล่นหนังตะลุงมาแล้วกว่า ๕๐ ปี เป็นหนังที่เล่นดีเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายเป็นหนังที่เด่นที่สุดในอดีต ยอมรับกันทั่วไปว่าเป็นหนังที่เล่นสุภาพ สุขุม มีมารยาทในการเล่นดี ไม่สร้างความเสื่อมเสียให้เกิดขึ้น คบบัณฑิตเพื่อศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ มีความคิดแนวใหม่ในการปรับปรุงวงการหนังตะลุงให้ดีขึ้น ในการแสดงหนังแต่ละครั้งจะมีคำฝากเป็นหลักการปฏิบัติทางคุณธรรมไว้ให้ผู้ชมเป็นแนวในการดำเนินชีวิตทำให้เป็นที่กล่าวขวัญถึงและเป็นที่นิยมชมชอบเป็นที่สุดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ได้ถ่ายทอดการแสดงหนังให้ลูกศิษย์ไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ โรง ทั่วภาคใต้ และเคยได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้แสดงถวายหน้าพระที่นั่ง ณ ตำหนักเขาน้อย เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๒ ด้วยความสามารถและคุณธรรมอันสูง จึงได้รับยกย่องในฐานะศิลปินแห่งชาติ สาขาการแสดง (หนังตะลุง) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๒๙
คำประกาศเกียรติคุณ การศึกษา การทำงาน รางวัล & เกียรติคุณ

 

ผลงานทั้งหมด
นาฏศิลป์ไทย
หน้า จาก หน้า

จักรนรินทร์
จักรนรินทร์
อำนาจศีลห้า
อำนาจศีลห้า
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม