Untitled Document

หน้าหลัก > ศิลปินแห่งชาติ > ศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย) > การทำงาน
ชื่อศิลปิน: นาย กั้น ทองหล่อ

สาขา: ศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย)
สาขาย่อย: หนังตะลุง
ปีที่ได้รับ: ๒๕๒๙
ขยาย พิมพ์
การทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
นายหนังตะลุง
คำประกาศเกียรติคุณ การศึกษา การทำงาน รางวัล & เกียรติคุณ

 

ผลงานทั้งหมด
นาฏศิลป์ไทย
หน้า จาก หน้า

จักรนรินทร์
จักรนรินทร์
อำนาจศีลห้า
อำนาจศีลห้า
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม