Untitled Document

หน้าหลัก > ศิลปินแห่งชาติ > ศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย) > รางวัล & เกียรติคุณ
ชื่อศิลปิน: นาย กั้น ทองหล่อ

สาขา: ศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย)
สาขาย่อย: หนังตะลุง
ปีที่ได้รับ: ๒๕๒๙
ขยาย พิมพ์
รางวัล & เกียรติคุณ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๕๒๔ รางวัลดีเด่นในการผลิตผลงานเพื่อมวลชนประเภทชาวบ้าน คณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ
๒๕๒๙ รางวัลศิลปินพื้นบ้านดีเด่น สาขาหนังตะลุง คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
๒๕๒๙ ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง(นาฏศิลป์ไทย)
๒๕๓๐ รางวัลพระราชทานปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาดนตรีและศิลปะการแสดง
คำประกาศเกียรติคุณ การศึกษา การทำงาน รางวัล & เกียรติคุณ

 

ผลงานทั้งหมด
นาฏศิลป์ไทย
หน้า จาก หน้า

จักรนรินทร์
จักรนรินทร์
อำนาจศีลห้า
อำนาจศีลห้า
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม