Untitled Document

หน้าหลัก > ศิลปินแห่งชาติ > ทัศนศิลป์ (วิจิตรศิลป์) > การศึกษา
ชื่อศิลปิน: นาง พยอม สีนะวัฒน์

สาขา: ทัศนศิลป์ (วิจิตรศิลป์)
สาขาย่อย: ศิลปะงานผ้า
ปีที่ได้รับ: ๒๕๓๐
ขยาย พิมพ์
การศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
ประถมศึกษาปีที่ ๔
คำประกาศเกียรติคุณ การศึกษา รางวัล & เกียรติคุณ
ไฟล์สัมภาษณ์

 

ผลงานทั้งหมด
วิจิตรศิลป์
หน้า จาก หน้า

เชิงผ้าสลับด้วยลายจก
เชิงผ้าสลับด้วยลายจก
ผ้ายกลายพุ่มข้าวบิณฑ์
ผ้ายกลายพุ่มข้าวบิณฑ์
ผ้าหมี่ปูมโบราณ
ผ้าหมี่ปูมโบราณ
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม