Untitled Document

หน้าหลัก > ศิลปินแห่งชาติ > ศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย) > คำประกาศเกียรติคุณ
ชื่อศิลปิน: นาย ใหญ่ วิเศษพลกรัง

สาขา: ศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย)
สาขาย่อย: เพลงพื้นบ้าน-เพลงโคราช
ปีที่ได้รับ: ๒๕๓๙
ขยาย พิมพ์
คำประกาศเกียรติคุณ
นายใหญ่ วิเศษพลกรัง เกิดเมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๔๖๓ ที่จังหวัดนครราชสีมา ได้รับการยกย่องว่าเป็นหมอเพลงโคราชที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานเป็นที่ยอมรับไม่เฉพาะชาวจังหวัดนครราชสีมาเท่านั้น แต่ยังเป้นที่ยอมรับของชาวจังหวัดภาคกลางภาคอีสาน และภาคเหนืออีกด้วย นายใหญ่ วิเศษพลกรัง เป็นหมอเพลงโคราชที่มีปฏิภาณไหวพริบที่สามารถว่าเพลงโต้ตอบกับหมอเพลงคู่ได้อย่างเฉียบแหลมคมคาย มีความไพเราะในเนื้อหาสาระตามแบบฉบับของเพลงโคราชจนได้รับฉายาว่า “ใหญ่เพลงงาม” หรือ “ใหญ่เมืองคงดำรงศิลป์” ซึ่งในช่วงที่มีชื่อเสียงนั้นได้รับควานิยมเป็นอย่างมาก รับงานแสดงมากที่สุด ซึ่งตลอดระยะเวลา ๔๘ ปี ของการเป็นหมอเพลงโคราช นายใหญ่ วิเศษพลกรัง ได้ทุ่มเทชีวิตให้กับเพลงโคราชตลอดมา ถึงแม้ปัจจุบันจะยุติการรับงานแสดงแล้วก็ตาม แต่ด้วยความเป็นศิลปินที่ยิ่งใหญ่ยังยินดีสาธิตและถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาที่สั่งสมมาอย่างยาวนานให้แก่ผู้สนใจใฝ่ศึกษาอยู่จนถึงปัจจุบัน นับว่า นายใหญ่ วิเศษพลกรัง เป็นศิลปินเพลงโคราชที่อนุรักษ์สืบทอดและสร้างสรรค์เพลงพื้นบ้านอีสาน ให้ดำรงความเป็นเอกลักษณ์ไว้ให้คนรุ่นหลังได้ภาคภูมิใจสืบไป

นายใหญ่ วิเศษพลกรัง จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (เพลงพื้นบ้าน-เพลงโคราช) ปีพุทธศักราช ๒๕๓๙
คำประกาศเกียรติคุณ การศึกษา การทำงาน รางวัล & เกียรติคุณ
ลูกศิษย์ ไฟล์สัมภาษณ์

 

ผลงานทั้งหมด
ดนตรีไทย
หน้า จาก หน้า

การแสดงเพลงโคราช
การแสดงเพลงโคราช
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม