Untitled Document

หน้าหลัก > ศิลปินแห่งชาติ > ศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย) > คำประกาศเกียรติคุณ
ชื่อศิลปิน: นาย สร้อย ดำแจ่ม

สาขา: ศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย)
สาขาย่อย: การแสดงพื้นบ้าน-เพลงบอก
ปีที่ได้รับ: ๒๕๓๘
ขยาย พิมพ์
คำประกาศเกียรติคุณ
นายสร้อย ดำแจ่ม เกิดเมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๖๘ ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นศิลปินผู้มีความสามารถในด้านเพลงบอกสืบเนื่องตลอดมา เป็นเวลานานกว่า ๕๐ ปีเศษ ที่นายสร้อย ดำแจ่ม หรือ เพลงบอกสร้อย เสียงเสนาะยึดเป็นอาชีพว่าเพลงบอกในงานบวชนาค งานศพ งานรื่นเริง งานเทศกาล งานประชันขันแข่งงานกุศล งานสาธารณะประโยชน์ ฯลฯ เป็นจำนวนนับหมื่นครั้ง ซึ่งเพลงบอก เป็นการแสดงพื้นบ้านของภาคใต้ที่ได้รับความนิยมพอ ๆ กับหนังตะลุงและมโนราห์ ดังนั้นเพลงบอก สร้อย เสียงเสนาะ จึงเป็นอีกผุ้หนึ่งที่ได้รับความนิยมในหมู่นักเลงเพลงบอกทั้งหลาย ด้วยผลงาน “ มุขปาฐะ ” ที่มีจิตและวิญญาณแห่งความเป็นศิลปินประเภท “ คิดเองทำเอง ” ริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานด้วยปฏิภาณไหวพริบในการว่ากลอนสดได้อย่างมีคุณภาพยิ่ง จนได้รับเกียรติและรางวัลมากมายโดยเฉพาะได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ เป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม สาขากีฬาและนันทนาการ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๓๔ อีกทั้งยังเป็นผู้เสียสละสร้างสรรค์งานเพื่อสังคม พัฒนาเพลงบอกให้ทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ เป็นศิลปินที่อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมอันเป็นมรดกการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่มีความสามารถผู้หนึ่ง

นายสร้อย ดำแจ่ม จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (การแสดงพื้นบ้าน-เพลงบอก) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๓๘
คำประกาศเกียรติคุณ การศึกษา การทำงาน รางวัล & เกียรติคุณ
ไฟล์สัมภาษณ์

 

ผลงานทั้งหมด
ดนตรีไทย
หน้า จาก หน้า

กลอนสิ่งแวดล้อม
กลอนสิ่งแวดล้อม
เพลงบอกสร้อยเสียงเสนาะ
เพลงบอกสร้อยเสียงเสนาะ
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม